Публична покана

Публична покана за две обособени позиции:

Об.позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез публикуване/представяне в различни комуникационни канали;

Об.позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи проекта.

Публична покана за процедура

Оферта

Декларация по чл. 22

Изисквания за офертите

Декларация за съгласие за участие

Декларация съгласие за подизпълнители

Договор об. позиция 1

Договор об. позиция 2

Вашият коментар