Ресурси за провеждане на националната кампания

Дейността включва подготвени ресурси за провежданата национална кампания. Подготвените ресурси обезпечават провеждането на всеобхватната национална кампания в страната. Чрез ресурсите е предвидена устойчивостта на кампанията. Изготвените наръчници, програма за ранна превенция и ръководства ще се разпространяват и след края на националната кампания. Разработените материали може да видите приложени в секция: „Информация и публичност“
Разработена програма за ранна превенция

Разработената програма за ранна превенция подобрява културата и информираността за психичното здраве и осъществява ранна превенция. Програмата е насочена към младежи 13-16 годишна възраст, като тя се прилага в училищата в страната. База за разработената програма за ранна превенция са проведените изследвания в училища на деца между 13- 16 годишна възраст. Програмата за ранна превенция намалява предубежденията към хората с психични разстройства в подрастващите и подобрява познанията им за това кога и къде да се потърси помощ при проблем и как да се помогне на приятел или съученик.

Разработени материали за кампанията
Разработените материали за кампанията, които са отпечатани и се разпространяват са: флаери, стикери, брошури, плакати, наръчници, ръководства и др. Специалисти към проекта са изготвили тематичната част и текстовете на материалите, съобразно проведените изследвания, както и разработените инструменти за провеждане на националната кампания за промяна на стигмите и нагласите в обществото.

Изготвен манифест за по-добро психично здраве
Манифеста за по-добро психично здраве е изготвен на базата на норвежките практики за повишаване на информираността за психичното здраве. Манифеста насърчава анти-стигма кампанията. Той съдържа полезна информация за социалното включване и трудовата заетост и подкрепата на хората с психични заболявания, които са безработни. В Манифеста се съдържат и инициативи и препоръки към изпълнителната и законодателната власт.

Go to Top