Обществен съвет

Обществен Съвет

към Мрежа „Региони в развитие“

В качеството си на представляващ и в  изпълнение на управленските си принципи и функции, Председателят на СПОК отправя покана към експерти с доказан опит, както и към представители на професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на развитието на регионите, организациите и гражданското общество, за заявяване на интерес за участие в цялостната програма и дейност на Обществения съвет към Мрежата „Региони в развитие“.

Какво се очаква от Обществения съвет към Мрежата „Региони в развитие“?

 • Да обсъжда и дава мнения по проекти на Мрежата
 • Да изработва и предлага конкретни инициативи за развитие.
 • Да споделят визията, мисията и принципите на Хартата „Региони в развитие“.
 • Да следи за прозрачност при изпълнение на действията на Мрежата, както и да обсъжда постигнатите резултати.
 •  Да предлага мерки за оптимизирането на реализираните действия.
 •  Да подпомага и наблюдава работата на Мрежата „Региони в развитие“.

Общественият съвет на Мрежата приема Правила за устройството и дейността на ОС.

Функции на ОС:

 • Общественият съвет обсъжда и приема ежегодните доклади за дейността на Мрежата и дава препоръки за подобряване на работата ѝ.
 • При възникване на сериозен проблем или затруднение в процеса на работа на Мрежата, Общественият съвет предлага подходящи варианти за решение.
 • Членовете на Обществения съвет работят активно за осъществяване на целите на Мрежата, инициират и участват в различни дейности, популяризиращи работата ѝ.
 • В съответствие с Правилата за устройството и дейността си, Общественият съвет може да приема нови членове.

 

 

ПРАВИЛА

за устройство и дейност на Обществения съвет

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Правила уреждат устройството, функциите и организацията

за работа на Обществен съвет към Мрежата „Региони в развитие“ към СПОК

Чл. 2. /1/ Общественият съвет се създава на основание Решение на УС на СПОК

/2/ Общественият съвет е консултативен съвет за подпомагане на дейността на Мрежата “Региони в развитие”.

/3/ Основна цел на Обществения съвет е гарантиране на качеството на работа на Мрежата.

Чл. 3. Общественият съвет е отворен за участие към всички

Международни, национални, регионални и местни организации и сдружения, развиващи дейност в сферата на образованието, гражданското общество и регионалното развитие.

 

РАЗДЕЛ II

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл.5. Общественият съвет:

/1/ Анализира състоянието на Мрежата и дава становища по отношение на нейното оптимизиране.

/2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за осъществяването на мисията и целите на Мрежата.

/3/ Оценява ефективността на предприетите организационни действия за подобряване на дейността на Мрежата.

/4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки по отношение на практическата подготовка на проекти.

 

РАЗДЕЛ III

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дейността на Обществения съвет се основава на принципите на:

/1/ Доброволност на участието;

/2/ Равнопоставеност;

/3/ Законност;

/4/ Прозрачност.

 

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл.7. /1/ Съвещанията на Обществения съвет се провеждат на всеки шест месеца, като при необходимост могат да се провеждат и извънредни.

/2/ Съвещанията на Обществения съвет се насрочват и организират от Председателя на СПОК

/3/ В състава и съвещанията на Обществения съвет могат да се включват представители на:

 1. Държавни институции и училища
 2. Български и чуждестранни институции и университети
 3. Неправителствени организации
 4. Експерти от различни области

Чл.8 /1/ Съвещанията на Обществения съвет се ръководят от Председателя на СПОК

/2/ В Съвещанията на Обществения съвет част от членовете могат да участват и виртуално – онлайн или офлайн

/3/ С решение на Обществения съвет на съвещанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, вносители  на материали за обсъждане, или имащи пряко отношение към обсъжданите теми и материали.

/4/ Решенията и предложенията на Обществения съвет са с консултативен характер и са препоръчителни за ръководството на Мрежата.

Чл.9. /1/ Участието в съвета е на обществени начала и за него не се получават възнаграждения.

/2/ При обсъждане на определени въпроси, по решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени за участие в съвещанията и други специалисти и експерти.

.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящите Правила могат да се допълнят и изменят по предложение на Обществения съвет.

Go to Top