Цели на проекта

Без име
Обща цел:

 • Осъществяване на транснационални партньорства за обмен на идеи, знания, ноу-хау;
  трансфер и въвеждане на социални иновации за повишаване на заетостта, социалното включване на уязвими групи и постигане на по-добри условия на труд.

Специфични цели:

 • Въвеждане на нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и увеличаване броя на заетите лица в страната;
 •  Постигане на по-добро приспособяване на работниците и предприятията към промените;
 • Реализиране на подобрения в организацията и условията на труд на работните места в предприятията, с оглед психичното здраве на служителите;
 • Насърчаване на активното приобщаване на незаети и уязвими групи лица;
 • Изграждане на инструменти за активно участие и по-добра пригодност за заетост на хората с психични увреждания;
 • Постигане на подкрепа за осигуряването на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи;
 • Въвеждане на механизми за риска, чрез въведени практики за работа и подкрепа на деца в риск, които живеят с родител с психично увреждане;
 • Създаване на нови възможности за подкрепа на близките и семействата на хора с психични увреждания;
 • Повишаване на уменията за използване на партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми;
 • Изграждане на мрежи и групи от заинтересовани страни от институции и специалисти, които работят по проблемите на психичното здраве и социалното включване на включените в проекта уязвими групи;
 • Повишаване на капацитета на кандидата и другите заинтересовани страни, като бъде повишена ролята на участниците, подготвени да реализират едновременно принципите на социалната справедливост и възможностите за равно включване на хората с ментални проблеми;
 • Увеличаване на партньорството в рамките на общностите и институциите;
 • Постигане на добавена стойност и устойчивост на иновациите, чрез интегрирането им в дейностите и практиката на заинтересованите страни;
 • Осъществяване на принос към формулирането на ефективни и ефикасни политики на национално ниво за хората с психични заболявания;
 • Надграждане и допълване на мерките в подкрепа на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда и социалното включване, реализирани от кандидата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Go to Top