„Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци“

„Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци чрез колективистични и семейно ориентирани методи и допълнителни обучения“

Войната и въоръжените конфликти засягат милиони хора по света всяка година, изпращайки много от тях далече от домовете им в други страни с надеждата да избягат от хаоса и насилието. Сред тези бежанци са и хиляди деца. Повечето от тези деца и подрастващи под 18 годишна възраст, които са преживяли опустошителни и дълбоко стресови събития, се нуждаят от подкрепящи услуги. Около 15 процента от избягалите от военните конфликти в родината си са деца. Само в центъра за бежанци в Овча купел децата са 400.

Дефинираните нужди на подрастващите са свързани с помощ по отношение на ежедневието им, но и свързани с образователни проблеми, физическото и психическото им здраве. Широк е диапазонът на проблемите, свързани с психичното здраве на децата в следствие от въоръжените конфликти – повишени симптоми на посттравматично стресово разстройство, депресия, тревожност, соматични оплаквания, проблеми със съня и поведенчески проблеми. Подрастващите, които са с психологически проблеми или емоционална нестабилност имат по-сериозни затруднения в следствие от травмите на преживяното. Момичетата са по-уязвими на травми и пряко насилие. Расовата и етническата принадлежност създават психологически конфликти у децата-бежанци, особено сблъсквайки се с допълнителните стресови факти от приемащата страна като дискриминация и културни различия. Те са в еднаква житейска ситуация – без родина, дом, собственост, често без роднини и приятели.

Проектът отговаря на тези нужди от адаптация на представителите на бежанската група, като им предлага разнообразни дейности и подкрепа.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е подсилване на сферите на свобода, сигурност и справедливост чрез предоставяне на възможност за допълнително обучение на деца-бежанци, включително непридружени непълнолетни и малолетни деца, и подпомагане на социалната ориентация и културната адаптация на деца-бежанци и новопризнати бежанци.

Специфични цели на проекта са: да бъде проведени допълнителни обучения във връзка с по-доброто усвояване на знания по български език, математика и други природни науки за деца-бежанци, включително непридружени непълнолетни и малолетни; да бъде създадена подкрепяща семейна среда за деца-бежанци посредством запознаване с целите и предоставяните възможности от българската образователна система, както за децата бежанци, така и техните родители; да бъде създадени условия за културна адаптация и интеграция в българското приемащо общество; да бъде подпомогната социалната ориентация на деца-бежанци и новопризнати бежанци.

Бенефициенти:

Преки бенефициенти по проекта са: деца-бежанци, включително непридружени непълнолетни и малолетни; новопризнати бежанци; деца и възрастни от българския етнос включени в дейностите.

Непреки бенефициенти по проекта са: заинтересовани страни и институции; българската общност, общността на бежанците в страната.

Дейности, осъществени в рамките на проекта:

  • Разработване на Програма за социална ориентация и културна и образователна адаптация за новопризнати и непълнолетни бежанци;
  • Дейност 2: Образователно подпомагане на деца-бежанци;
  • Дейност 3: Консултации и подкрепа за социална ориентация;
  • Дейност 4: Културна адаптация на новопризнати бежанци и деца-бежанци.


Проектът е финансиран в рамките на Годишна програма 2013, Европейски бежански фонд III.

Go to Top