Работни групи

Работните групи на „Региони в развитие“ обединяват опита на организациите-членки и насърчават конструктивния диалог.

Работни групи:

Финансова устойчивост – обсъждане на възможности за финансиране на членовете; партньорство при кандидатстване и изпълнение на проекти с българско и международно финансиране; обучения за изготвяне и изпълнение на европейски и други международни проекти, алтернативни и иновативни начини на финансиране на НПО, организационно развитие и споделяне на мрежовия опит и др.

Подкрепа за хора с увреждания – застъпничество, антидискриминационни политики, адаптиране на добри международни практики, кампании за промяна на нагласи, обучения на различни структури за работа с хора с увреждания и др.

Мигранти и малцинства – интеграция, базирана на реалните потребности на целевите групи, изграждане на интегрирани общности, повишаване на общностното познание за етническите различия, изследвания на потребности, проучване и прилагане на добри международни практики и др.

Образование и култура – работа в посока създаване на съвременно и модерно българско образование, споделяне на български и международен опит и др.

Превенция на зависимости – изследвания, добри международни практики, разработване и прилагане на програми за превенция и др.

Детско и семейно развитие – обсъждане на възможности за ефективно гарантиране правата на децата, кампании, повишаване чуваемостта на децата, семейни политики и др.

Младежки политики – активно младежко участие, развитие на младежки инициативи, възможности за развитие на младежките работници и др.

Гражданско участие – участие в различни работни групи на национално и местно ниво, обсъждане и изготвяне на становища по теми, важни за мрежата, участие в законодателни инициативи, обществен контрол и др.

Доброволчество – активизиране на доброволческия капацитет, обучения за работа с доброволци, популяризиране на доброволчеството, като незаменим обществен ресурс и др.

Групите могат да бъдат разширявани, в зависимост от потребностите и приоритетите на членовете на мрежата.

Go to Top