Фази на проекта

ЦЕЛИ

Проектът L.I.K.E. разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група. Проектът има за цел да засили социалното приобщаване и заетостта на целевата група, като изследва статуса на младите хора, като разработи, тества и приложи иновативна методология, която да отговаря на нуждите им и като ангажира цялата общност – роднини, работодатели и институции – в процеса. Освен това широкото партньорство в консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално приобщаване и качествена и устойчива заетост за младежи с психични проблеми. Експертите в някои от най-добре функциониращите държавни социални системи като Норвегия и Исландия, ще се стремят да намалят социалните и икономически различия в Европа и да изградят двустранно сътрудничество в тази област. Проведените международни проучвания ще представят необходимите данни за създаване на иновативен многостранен подход за включване на целевата група – младежи с психични проблеми във възрастовата група 15-29 години, със специален фокус върху ромското население. Чрез създаването на къщите „Скрити лайкове“ – центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група в цяла Европа.

Изследователска фаза

Работният пакет има за цел да осигури перспектива за включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Чрез непрекъсната работа с NEETs по въпросите за психичното здраве, с техните приятели, семейства и бъдещи работодатели, трябва да се обърне внимание на широкия кръг от въпроси, свързани с научните изследвания за създаване на новаторска стратегия в областта. По-конкретно, работният пакет за изследователската фаза ще включва: провеждане на интервюта и разпространяване на въпросници между NEET и техните близки; създаване на фокус групи, тясно сътрудничество с партньорите, с особен акцент върху опита на партньорите от Норвегия и Исландия; провеждане на национално проучване в България и проучвания на местно ниво в Латвия, Унгария и Ирландия; създаване на анализ на данните и доклад от пет стъпки от проучването: интереси, желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи. Опитът на нашите норвежки и исландски партньори трябва да служи като повод за подробно и обективно проучване. Представляващи една от най-добрите социални системи в съвременната Европа и със специален фокус върху изследванията и анализите, нашите партньори от Северна Европа ще имат важен принос за цялостното управление и изпълнение на проекта. Провеждането на задълбочени изследвания е с цел създаване на основа за: 1) разработване на новаторска многоизмерна методология за подобряване ефективността на целевата група на пазара на труда; и 2) провеждане на информационни кампании сред работодателите относно спецификата на целевата група и популяризирането на темата като цяло.

Преход към заетост

Този работен пакет конкретно разглежда стратегиите за мотивиране и активизиране на младите хора с психични проблеми на пазара на труда. В основата е създаването на младежките къщи „Скрити лайкове“ за 3 години в България и за 16 месеца в Латвия, Унгария и Ирландия. След завършване на изследването и след създаването на интердисциплинарен метод, проектът ще бъде популяризиран сред членовете на целевата група, за да се присъединят към програмата. Заради богатия опит в областта водещите партньорски организации в проекта вече са открили най-важните фактори, които влияят върху решението на младите да започнат работа. Това включва приятна работна атмосфера, възможност за получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра комуникация с колегите и управленския екип. Нашият опит също така доказва, че възможностите за доброволческа дейност и стаж са първата стъпка към заетост и активизиране на пазара на труда. Именно заради това проектът цели да създаде разнообразни дейности, които да ангажират младежите от целевата група и да им помогне да изградят по-добри социални и трудови умения. Ние вярваме, че интеграцията и независимостта са два жизненоважни принципа за постигането на тези цели. Хората с психични проблеми трябва да се чувстват като неразделна част от общността, но в същото време да бъдат мотивирани да се развиват като индивиди. Ето защо в този работен пакет ще се съсредоточим специално върху работата с ментори, доброволци и професионалисти, за създаване на необходимата психологическа база, социална ангажираност и активиране на целевата група. Що се касае до работодателите, от друга страна, ще се стремим да подобрим информираността за проблемите на целевата група и ще създадем разбирателство по въпросите за пазара на труда и включването им в обществото.

Наемане на работа

Последната фаза на проекта е насочена към осигуряване на постоянна подкрепа към целевата група – младежи с психични проблеми – в процеса на намиране на работа и стажове и след това. Младежите на възраст между15 и 29 години, които имат проблеми с психичното здраве, 10% от които са от ромски произход, ще получат подкрепа при общуване с потенциални работодатели и при развиване на професионални умения преди да започнат работа. Ще продължат да бъдат част от програмата и да получават необходимото наставничество и помощ от специалисти през първата година от кариерното им развитие. По този начин хората, които са преживели сериозни психологически травми в миналото, ще вървят по професионалния си път като независими, активни и социално ангажирани млади лидери.

От друга страна, тази последна фаза ще гарантира популяризирането на иновативната методология, разработена чрез създаването на къщите „Скрити лайкове“ и оценяването й на международно равнище, като една целите е засилване на транснационалното сътрудничество по въпросите, свързани с пазара на труда и осигуряване на иновативни подходи за намаляване на младежката безработица. За да се постигне всичко това участващите организации ще провеждат конференции, подготвят доклади и разработват европейска платформа за обмен на добри практики и подкрепа в областта. Окончателните оценки ще спомогнат за прилагане на механизмите, методологията и резултатите от програмата на глобално ниво. От друга страна, онлайн платформата ще създаде условия за директна и продължителна комуникация между бивши и настоящи NEET, ментори, специалисти и работодатели. Така проектът ще окаже въздействие не само върху настоящето развитие на участниците, но и върху самочувствието и здравето им оттук насетне. Това ще гарантира глобално решение на един от най-важните проблеми табу на съвременна Европа – психичното здраве на младите хора.

Go to Top