L.I.K.E. – инвестициите в живота са ключ към заетостта

                                                                              eeatest2

70588052_560147011192149_2173776372634222592_n

Проектът L.I.K.E. разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група. Проектът има за цел да засили социалното приобщаване и заетостта на целевата група, като изследва статуса на младите хора, като разработи, тества и приложи иновативна методология, която да отговаря на нуждите им и като ангажира цялата общност – роднини, работодатели и институции – в процеса. Освен това широкото партньорство в консорциума работи в международен план, търсейки общи европейски решения за социално приобщаване и качествена и устойчива заетост за младежи с психични проблеми. Експертите в някои от най-добре функциониращите държавни социални системи като Норвегия и Исландия, ще се стремят да намалят социалните и икономически различия в Европа и да изградят двустранно сътрудничество в тази област. Проведените международни проучвания ще представят необходимите данни за създаване на иновативен многостранен подход за включване на целевата група – младежи с психични проблеми във възрастовата група 15-29 години, със специален фокус върху ромското население. Чрез създаването на къщите „Скрити лайкове“ – центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група в цяла Европа.

Проектът цели изследване, разработване и прилагане на иновативни методи за мотивиране и включване на млади хора с психични проблеми на пазара на труда.

За целта ще бъдат създадени младежки къщи „Скрити лайкове“ – място, където младежите да получават подкрепа, наставничество и разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните приятели и семейства, като стремежът е да се активизират на пазара на труда. Задълбочено проучване ще анализира причините за пасивността на целевата група на пазара на труда, както и ще бъде събирана информация за борбата със стигмата сред работодателите. Разработването на многостранен подход за дългосрочна подкрепа ще затвори кръга и ще изгради необходимите умения и увереност у целевата група, чрез адаптирането им към пазара на труда и извън него. Прилагайки проекта в страните партньори, ще бъде поставена основата за изграждане на общо европейско решение на проблема.

Целевата група – младежи във възрастовата група от 15 до 29 години, вкл. доброволци на възраст между 24 и 29 години – е изправена пред сложни предизвикателства, които не са обхванати от конвенционалните програми за заетост на хора с увреждания. Срещат се редица трудности, свързани със социалното включване и с борбата с психичните проблеми, които не са взети предвид в традиционните механизми за заетост. Несигурността и изключването от обществото са основни бариери пред търсенето на работа, от една страна, а стигмата и липсата на информация са достатъчни причини за настоящото поведение на работодателите, от друга.

Чрез идентифицирания проблем в България, проектът ще потърси ново пан-европейско решение за постигане на устойчива заетост сред целевата група. Ще бъде разработен и приложен комплексен, интегриран и мултидисциплинарен подход за привличане и мотивиране на таргет групата, за изграждане на позитивни очаквания и поведение към възможността за социално и включване в заетост.

Сайта на проекта можете да разгледате тук.

лога партньори

Go to Top