Цели

Основната цел на проект „Качи се във влака на живота“, е лица с психични увреждания да получат индивидуална и комплексна подкрепа в процеса на търсене, назначаване и задържане на работно място, с оглед подобряване качеството им на живот и повишаване на социалната им включеност и интеграция.

За изпълнение на основната цел е планирано да се изпълнят следните специфични дейности:

1. Идентифициране на лица с психични проблеми в трудоспособна възраст, които изпитват затруднения в процеса на търсене и намиране на подходящо работно място, както и такива, които са имали шанс да намират и получават работа, но не са успявали да я задържат;

2. Прилагане на индивидуален подход към лицата от целевата група за постигане на доверителни отношения и определяне на техните нужди;

3. Индивидуална подкрепа на лицата с психични проблеми, които търся тработа, според техните нужди;

4. Преодоляване липсата на мотивация за активно поведение на пазара на труда сред целевата група, създаване на умения за търсене на работа и за представяне пред работодател;

5. Повишаване на самочувствието на лицата, справяне с неувереността в собствения потенциал, с липсата на комуникативни умения и умения за убедително представяне;

6. Подобряване на дългосрочната заетост;

7. Снижаване нивото на стигмата към хората страдащи от психични проблеми, и дискриминативното отношение на работодателите към тях;

8. Улесняване достъпа на лицата от целевата група до пазара на труда.

Основната цел на проект „Качи се във влака на живота“  напълно кореспондира с основната цел на процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение, към които попада и групата на лицата спсихични разстройства. Специфичните цели на проекта съответстват и ще допринесат за постигане на специфичните цели по приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, а именно да се поощри активното приобщаване на лица с психични проблеми с оглед насърчаване на равните им възможности и активното им участие на пазара натруда, по-добрата пригодност за наемане и задържане на работа, както и ще допринесе за снижаване на дискриминацията от страна на работодателите към целевата група на проекта.Проектните цели са в унисон с потребностите на целевата група за повишаване на увереността в собствените си сили, вярата че ще се справят на работното място, снижаване на страховете от нетолерантно, грубо и некоректно отношение от страна на работодателите.

Go to Top