Членство

Кой може да бъде член на мрежата:

Български и международни неправителствени организации, работещи в социална, здравна, културна и други сходни сфери.

Как се става член:

1. Подаване на заявление и декларация по образец, които могат да бъдат изтеглени от тук:
Заявление и декларация за членство

Документите се подават подписани и сканирани на имейл адрес office@spoc-s.com;
2. Одобрение на членството;
3. Заплащане на годишен членски внос. Бланка на платежно нареждане може да бъде изтеглена от тук:
Бланка на платежно нареждане
4. Приемане на Харта „Региони в развитие“
5. Членска карта, легитимираща членовете на мрежата

Членството осигурява:

• Възможности за споделяне на опит и ресурси;
• Възможности за въздействие върху ключови политики, касаещи неправителствения сектор в България;
• Възможности за предоставяне на споделено пространство и техническа помощ в центъра на гр. София;
• Възможности за консултиране при разработване и изпълнение на проекти с европейско и друго финансиране;
• Възможности за съдействие при стратегическо планиране и развитие на организационен капацитет;
• Възможности за споделяне на знания и опит между различни професионалисти и водещи български експерти;
• Възможности за обмен на Информация и участие в регионални, национални и европейски събития по ключови теми;
• Възможности за Подкрепа и популяризиране на дейностите на членовете
• Възможности за обмен на актуална информация в социалната и обществена сфера в България и Европа;

Go to Top