Качи се във влака на живота

Проектът „Качи се във влака на живота се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът разглежда нарастващата безработица сред хората с психични проблеми в трудоспособна възраст  и липсата на специализирани подходи за подкрепа и помощ в наемането на работа. В рамките на проекта екипът на Сдружение СПОК си поставя за цел да предостави индивидуална и комплексна подкрепа в процеса на търсене, назначаване и задържане на работно място с оглед улесняване достъпа на лицата с психични проблеми до пазара на труда, подобряване на дългосрочната заетост и качеството на живот, както и повишаване на социалната включеност и интеграция.

За изпълнение на основната цел е планирано да се изпълнят следните специфични дейности и мерки:

  1. Психологическа подкрепа;
  2. Професионално ориентиране и кариерно консултиране;
  3. Мотивационни обучения за активно поведение на пазара на труда;
  4. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост.

С тези дейности и мерки проектът ще създаде условия за натрупване на сериозен обем от знания и умения на целевата група лица в трудоспособна възраст с психични проблеми, което ще се отрази положително на тяхното поведение и самочувствие. Важен фактор за устойчивото развитие на проекта върху целевата група е създаването на увереност в собствените им сили, че ще се справят на работното място, постигане на емоционална и психологическа устойчивост, подобряване на уменията им по комуникативност и асертивност, както и ангажираността за социално включване и поемане на отговорности. Чрез предоставяне на индивидуална и комплексна подкрепа на лицата, според техните индивидуални нужди за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост ще бъдат изградени трайни умения за кандидатстване за работа, за водене на успешни преговори и възможност за успешно себепредставяне по време на интервю за работа.

Участието в мотивационни обучения, професионално ориентиране и кариерно консултиране е предпоставка да усвоят и умения за да определят кариерните си цели, идентифицират уменията и силните си страни, мотивация за активно поведение на пазара на труда и създаване на умения за търсене на работа от различни източници, подготовка на нужните документи за кандидатстване (заявления, различни формати на CV, мотивационни писма и др.), явяване на интервю (подходящ външен вид, поведение, комуникация) и успешно представяне пред работодател. Оказването на продължителна психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди, ще допринесе за бъдещо справяне с неувереността им в собствения потенциал, с липсата на комуникативни умения и умения за убедително представяне, преодоляване на страхове и изграждане на положителна самооценка и нагласа. Привличането и взаимодействието с потенциални работодатели ще доведе до улесняване на достъпа на лицата от целевата група до пазара на труда, както и за намаляване на стигмата и липсата на информация.

Изпълнението на проекта ще отговори на увеличаващата се безработица сред хората с психични проблеми, която се превръща в едно от най-големите съвременни предизвикателства.

Go to Top