СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ е създадено през 2011 г. Основните цели са да спомага развитието на социални и граждански умения; да способства за утвърждаване на европейските ценности за стимулиране на младежката инициатива и устойчиво развитие на обществото; да разширява полето на социалното партньорство за даване на възможност за участие на широк кръг представители на институции и неправителствени организации; да взаимодейства с органи и институции на централната и местна власт и да ги подпомага при изготвяне на стратегии и политики; да разработва и тества иновативни подходи, методики и други инструменти, ориентирани към подобряване на обучението, функционирането на гражданското общество и достигане на европейска кохезия; да подпомага и утвърждава PR като дейност в полза на развитието на съвременното общество. Сред приоритетите на Сдружението е обучаването на деца и гарантирането на тяхната сигурност. Акцентира се върху превантивните мерки срещу противообществените прояви и неправомерните действия на недобросъвестни граждани. Сдружение „СПОК“ цели предоставянето на знания, практически умения, поведенчески навици и нагласи за адекватни действия при екстремални ситуации

С дейностите на Сдружението се постига обхващането на широк кръг от гражданското население, представители на различни възрастови групи, съсловия и професионални гилдии, като акцентира върху психологическите и социалните аспекти на превенцията – крайна необходимост в ежедневието на съвременния човек. Основните усилия и дейности са насочени към децата и младите хора. След предложения от директорите на училища, обучението на ученици е в часовете на класния ръководител. С комплексните занимания в училищата ние успяваме да създадем у децата чувство за отговорност към обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността и мнението на другите.

Инициативите на Сдружение „СПОК“ се подкрепят от всички държавни институции, ангажирани със сигурността и здравето на децата и гражданите.

Организацията участва в работните групи и експертни съвети на „Национална мрежа за децата“ и Консултативен съвет към Столична община в секция „Обществен ред и сигурност“ и „Свободно време за децата на София.

Снимки от дейностите на Сдружение СПОК:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads