Семинарни срещи с работодатели, хора с психични заболявания, близки и заинтересовани страни

Проведените семинарни срещи за психичното здраве и заетостта включват: работодатели, хора с психични заболявания, близки и заинтересовани страни . Целта на семинарните срещи беше превентиране на здравето на хората с ментални проблеми, спомагане за това те да не бъдат отхвърляни от заетост. Цел на срещите е да се намалят бариерите за наемане на хора с психични заболявания от работодателите.

Семинарните срещи са част от националната кампания за промяна на нагласите, ранната превенция, борбата със стигмите, както и за социално включване и равно третиране на българите с психични заболявания. Фокусът на срещите е достигане до всички целеви групи – близки, семейства на хора с психични увреждания, подрастващи, медицински персонал, публични институции, роми и представители на бежанската общност.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Семинар „За психичното здраве“

Проведения семинар в община Видин имаше цел да намали стигмата и дискриминацията, насочена към хората с психични заболявания. Присъстващите на семинарната среща заинтересовани страни, близки, работодатели и хора с психични заболявания повишиха информираността си за психичните заболявания. Семинарната среща затвърди правата на лицата с психични заболявания- в социален и икономически аспект, както и насърчи присъстващите на семинара за ангажираност към психичното здраве и благополучие. Тематиката на срещата стимулира ранната превенция на психичните проблеми и затвърди сътрудничеството между обществото и институциите.

Семинарът беше открит и приветствията си изказаха заместник кмета на община Видин господин Венци Пасков и ръководителя на проекта Албена Дробачка. Програмата на събитието беше систематизирана в три панела водени от експерти по проекта: „Консултация и емоционална подкрепа на близки и семейства на психично болни“; „Институционална помощ за хората с психични заболявания“ и „Мотивация вместо стигматизация – или как да използваме мечтите“.

На срещата присъстваха представители на центрове за настаняване от семеен тип, представители на община Видин от Направление „Социални услуги и здравни дейности“, центрове за обществена подкрепа, неправителствени организации, комплекси за социални услуги за деца и семейства, фондации, работодатели, представители на дирекции за социално подпомагане и др.

На семинара бяха представени симптомите за наличие на психично заболяване и съвети към кого биха могли да се обърнат присъстващите ако са притеснени за близките си, както и насоки за търсене на лечение. Дадоха се насоки за търсене на информация по различните комуникационни канали и присъстващите получиха информационни материали, които са полезни на близките и хората с психични заболявания. Бяха споделени начините за насърчаване на болния да потърси помощ. Обсъдени бяха начините за борба с болестта – лечението и установяването на контрола над симптомите; какво помага в процеса на разбиране и приемане на психичната болест. Експертите водещи семинара отговориха на въпроси свързани с начините за участие на близките и контактите които трябва да осъществяват с лекуващите психиатри и грижите свързани с лечението. Обърна се внимание на нуждата от информираност на близките и самите психично болни и начините за осигуряване на подкрепа от другите членове на семейството и съседите. Присъстващите научиха начините за търсене на неформална подкрепа.

Снимки от семинарната среща:

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1


Семинар „За психичното здраве“
Опасното поведение при психично болните и стигмата към тях, стигмата в психиатрията, модели за възприемане и подкрепа

Проведения семинар се състоеше от четири панела, първият панел представи целите и изпълнението на дейностите по проекта. Вторият панел озаглавен „История на психичната стигма“ той бе воден от доц. д-р Христо Хинков – експерт по проекта и директор на Национален център по обществено здраве и анализи. Третият панел озаглавен: „Опасното поведение при псично болните и стигмата към тях“ той бе воден от Цветеслава Гълъбова, експерт по проекта, директор на Специализирана болница по психиатрия „Св. Иван Рилски“ – Курило. Четвъртият панел, бе озаглавен „Стигмата при хората с умствена изостаналост“.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top