Дейности

За да се гарантира, че са предприети всички необходими мерки за постигане на устойчива трудова заетост сред целевата група лица с психични проблеми, са планирани следните дейности:

  1. Предоставяне на информация и подкрепа. Дейността цели индивидуална подкрепа на лицата с психични проблеми, които търсят работа, според техните нужди – предоставяне на информация за програми и мерки за субсидирана заетост, предлагани от Агенция по заетостта, актуалните програми на Агенция за хората с увреждания, възможностите и условията за включване в програми, информация за подходящи работни места на първичния пазар, помощ при подготовка на необходимите документи и явяване на интервю с работодател, придружаване и др. необходими действия.
  2. Мотивационни обучения за активно поведение на пазара на труда. Целта на мотивационните обучения за търсене на работа е преодоляване липсата на мотивация за активно поведение на пазара на труда сред целевата група, създаване на умения за търсене на работа и за представяне пред работодател. Мотивационното обучение е групова форма на обучение, която е насочена към придобиване на умения и успешно представяне. В рамките на обученията ще се предостави информация за канали за търсене на работа. Експертите, провеждащи обученията, ще запознаят лицата как се изготвят документи за кандидатстване за работа – автобиография, мотивационно писмо, попълване на предварителни тестови въпросници и др. В рамките на обученията, представителите на целевата група ще научат за спецификите на интервюто за работа – най-често задавани въпроси, техники за преодоляване на ситуативната тревожност, умения за водене на успешни преговори и възможност за успешно себепредставяне по време на интервю. Методите за обучение включват и ролеви игри, учебни филми, илюстриращи реални ситуации на интервю за работа, примери за успешни практики,споделяне на собствен опит, които ще подпомогнат подготовката на лицата зауспешно представяне. Друг акцент на мотивационните обучения е запознаване с базовите нормативни документи в областта на трудовото право, касаещи трудово-правните взаимоотношения с работодателите – какви са реквизитите на трудовия договор, на анекса към трудовия договор, какви са основните права и задължения, регламентирани в Кодекса на труда и др.
  3. Психологическа подкрепа. Целта на психологическата подкрепа е повишаване на самочувствието на лицата, справяне с неувереността в собствения потенциал, с липсата на комуникативни умения и умения за убедително представяне. В тази връзка индивидуалната работа подпомага неактивните хора с психични проблеми да преодолеят своите притеснения и да изгради положителна самооценка и нагласа. Тези умения ще се затвърждават и чрез групова психологическа работа, в която чрез споделяне на собствен опит, ролеви игри и позитивни примери, хората ще се подпомагат взаимно да преодолеят трудностите и да изградят успешни поведенчески модели на добра комуникация.
  4.  Професионално ориентиране и кариерно консултиране. С дейността се цели подобряване на дългосрочната заетост. Кариерно ориентираните консултации помагат на хората с психични проблеми, които не работят и не учат, да определят кариерните си цели, идентифицират уменията и силните си страни, факторите, които създават „добрата работа“. Подпомага лицата да разбират възможностите си за заетост въз основа на пазарните тенденции, да започнат процес на планиране на кариерата като част от търсенето на работа, да определят и достигнат до подкрепа за образование, обучение и заетост, развиване на практически умения за търсене на работа, умения за писане CV и явяване на интервю за работа. Кариерно ориентираните консултации също така могат да помогнат на хората да узнаят правата си, да изследват плюсовете и минусите при намиране, да идентифицират допълнителни нужди например от настаняване за съответното работно място и, когато е подходящо, да предоговарят с работодателите.
  5.  Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка завключване в заетост. Целта на дейността е да се снижи нивото на стигмата към хората страдащи от психични проблеми и дискриминативното отношение на работодателите към тях, които се основават на негативни,неверни и вредни обществени възприятия. За постигане на тази цел се планират регулярни работни срещи с работодатели от различни икономически сектори, в зависимост от изготвените профили на представителите на целевата група. Прекият контакт с представителите на бизнеса ще предоставят възможност открито да се говори за психичното здраве и разчупване намитовете, че страдащите от психични проблеми са мързеливи, безотговорни, имат интелектуални затруднения и са опасни. Регулярните срещи ще дадат възможност за изграждане на доверителни професионални отношения с работодателите, чрез които да лобират за интересите на хората с психични проблеми.
Go to Top