Управление на проекта

Управлението на проекта осигурява необходимите условия, организация и ресурси за успешно изпълнение на проектните дейности: организационна подготовка за стартиране на проекта; формиране на екип; създаване на правила за работа; обучение на екипите за организация и управление и за изпълнение на проекта по Програмата за подкрепа на НПО.

В тази дейност се извършва планиране на управлението и изпълнението на дейностите. Провеждане на работни срещи на екипа за управление и координатори на изпълнението на основни дейности; подробен график за изпълнение на дейностите; допълнително съгласуване с партньора по проекта; график за докладване на хода на изпълнението и резултатите на проекта; предварителен план-график за подбор и контрактуване на експерти вкл., на работни срещи; Създаване на вътрешна система за оценка и критерии за постигане на резултатите, наблюдение и контрол вкл. от страна ръководителя на проекта и координатора; подготовка на междинен и краен финансов и технически отчети в съответствие с изискванията.

Връзка с екип управление на проекта:

тел. + 359/ 876 77 20 02
тел. + 359/ 876 77 20 18
тел. + 359/ 2 931 93 99

e-mail: spoc_s@abv.bg

Go to Top