Дейности

Дейност 1: Провеждане на изследвания

Цел на дейността:

Дейността цели Да бъде разгледана в дълбочина темата за вкоренените предразсъдъци в обществото по отношение на хората с психични заболявания, както и извеждане на проблемите пред тяхната интеграция. Да очертаят необходими инструменти за ранна превенция на стигмите. Да бъде създадена основа за разработка и провеждане на актуална за България кампания за борба със стигмите.

Описание и обосновка на дейността:

Дейност 1.1. Национално представително социологическо изследване за нагласите на обществото по отношение на хората с психични проблеми или заболявания. С изследването ще се очертае точната картина на нагласите в обществото, което ще помогне да се подберат най-добрите мерки за превенция и кампании за промяна на отношението и социалното включване на хората с психични заболявания. Вижте данните от изследването.

Дейност 1.2. Проучване сред юноши 13-16 годишни в училища. Анкетното изследване е насочено към извеждане на данни за нагласите на подрастващите, както и подобряване познанията им за симптоматиката и видовете психични разстройства; намаляване на предразсъдъците; подобряване на познанията за това къде да се потърси помощ по проблеми, свързани с психичното здраве. Вижте данните от изследването.

Дейност 1.3. Проучване на пълнолетни с психични заболявания. Целта на проучването е да се обобщят възприятията и преживяванията на хората с психични заболявания по отношение на трудностите им в социален, битов и професионален аспект. Вижте данните от изследването.

 

Дейност 2: Разработка на инструменти за провеждане на национална кампания

Цел на дейността:

Да бъдат изготвени отделните механизми, модели, насоки и иновативни инструменти за провеждане на успешна национална информационна кампания за намаляване на дискриминацията психично болните и неравнопоставеността им чрез повишаване на публичното самосъзнание в България.

Описание и обосновка на дейността:

Дейност 2.1. Инструмент за роднини и приятели на хора с ментални проблеми. Инструментът ще отговаря на основните въпроси пред лицата, полагащи грижи, семейството и приятелите на хора с психични проблеми, притеснения, митове, предразсъдъци – с насоки за оказване на помощ по време на криза,  рецидив;  препоръчителни реакции в случаи на необичайно поведение от страна на близки на лицата с ментални проблеми, рискове от суициди, възможности за подкрепа на близките и др.

Дейност 2.2. Инструмент за Медии. Създаване на ръководство за публикуване и медийни съобщения, предназначено за журналисти, продуценти и сценаристи, които отразяват теми и лични истории, свързани с психичното здраве и хората с ментални проблеми.

Дейност 2.3. Създаване на мрежа – инструментариум за групи, организации и заинтересовани страни. Формиране на препоръки, способи, подходи и технологии за изграждане и поддържане на мрежа от заинтересовани страни (НПО, доброволци, публични служители, хора с ментални проблеми, техни близки, работодатели, подрастващи, представители на малцинствените общности) за борба със стигмата по отношение на хората с психични проблеми. Какви инициативи да се предприемат за работа по промяна на обществените нагласи, защитаване на правата и подкрепа на хората с психични разстройства.

Дейност 2.4. Инструментариум за провеждане на кампании и събития. Този инструмент ще помогне да се планира и изпълни едно събитие, което има капацитет да променя начина, по който обществото мисли или се отнася към хората с психични проблеми. Ще съдържа насоки за формулиране на послания и разработка на информационни материали, социални реклами, създаване на медиаплан и др. Инструментът ще включва механизми за изследване и оценка на ефективността на кампанията от резултатите от провеждането и.

Дейност 2.5. Инструмент за привличане на младежи и доброволци, вкл. с психични проблеми и заболявания, представители на ромските и бежанските общности и др. Въвличане на младите хора като доброволци в антистигма кампании в училище, младежки среди, университети и др. Механизми за провокиране на младите хора да говорят за психичното здраве; да участват в дискусии, презентации пред връстници и колеги; блогове, социални мрежи; да поддържат видеоканали.

Дейност 2.6. Инструмент за въвличане на работодатели. Преглед и запознаване с Норвежкия национален стратегически план за психичното здраве и заетостта, чиято цел е да се превенира здравето на хората с ментални проблеми, да не бъдат отхвърляни от заетост и да се намалят бариерите за наемането им от работодателите. Създаване на работещ план за България, в който работодателите да поемат социален ангажимент. Начини за мотивиране на работодатели, мерки за антистигма дейности на работното място.

Дейност 2.7. Похвати за промяна на нагласи в ромски и малцинствени общности. Инструменти за провеждане на кампания и формулиране на работещи послания, срещи, подпомагане на лица с психични заболявания в ромската общност, бежанската и др. малцинствени общности в България, които носят културни специфики и особености по отношение на стигмите и бариерите, когато се касае за психичното здраве на представителите на тези общности.

 

Дейност 3: Подготовка на ресурси за провеждане на национална кампания

Цел на дейността:

Да бъдат обезпечени ресурсите за провеждане на всеобхватна национална кампания в България. Да бъде предвидена устойчивост на кампанията, чрез изготвяне на програма за ранна превенция, наръчници и ръководства, които да бъдат прилагани и след края на кампанията.

Описание и обосновка на дейността:

Дейност 3.1. Изработка на 2 социални клипа (видео и аудио формат).

Дейност 3.2. Разработка на програма за ранна превенция, за да се подобри културата и информираността за психичното здраве и осъществи ранна превенция. Програмата е за възраст 13-15 години, за провеждане в училищата в страната – ще използва за база проведеното изследване в училища и добрите норвежки практики. Две основни цели: а) намаляване на предубежденията към хората с психични разстройства у подрастващите; б) подобряване на познанията за това кога и къде да се потърси помощ при проблем и как да се помогне на приятел, съученик.

Дейност 3.3. Изработка на материали за кампанията. Ще бъдат изработени различни комуникационни материали, чрез които да бъдат повлияни негативните нагласи към хората с психични заболявания в България.

Дейност 3.4. Изработка на ресурси за интернет-позициониране с цел достигане до максимален брой хора.

Дейност 3.5. Изготвяне на Манифест за по-добро психично здраве.

 

Дейност 4: Провеждане на национална кампания

Цел на дейността:

Да бъде проведена национална кампания за промяна на нагласите, ранна превенция, борба със стигмите и за социално включване и равно третиране на българите с психични заболявания.

Описание и обосновка на дейността:

Дейност 4.1. Старт на кампанията.

Дейност 4.2. Излъчване на социални реклами и послания в различни комуникационни канали.

Дейност 4.3. Разпространение на печатни материали.

Дейност 4.4. Обучение на обучители и провеждане на програма за ранна превенция.

Дейност 4.5. Семинарни срещи с работодатели, хора с психични заболявания, близки и заинтересовани страни. Сдружение СПОК проведе семинарни срещи с работодатели, хора с психични заболявания, близки и заинтересовани страни в град Велико Търново и град Шумен. Целта на семинарните срещи бе промяна на стигмата спрямо хората с психични проблеми. Семинарите са част от националната кампания за промяна на нагласите към хората с психични проблеми и подпомагане на процеса на де-стигматизиране. Срещите помогнаха за подобряване на връзката между всички заинтересовани страни и по този начин оказаха положително влияние върху дестигматизирането на хората с психични заболявания и приемането им в обществото.

SAM_8742SAM_8725IMG_20160514_131602 IMG_20160514_115947

 

 

 

 

 

SAM_8776 SAM_8795 SAM_8805 SAM_8808

 

 

 

 

 

 

Дейност 5: Конференция

Цел на дейността:

Да бъдат представени добрите норвежки практики по отношение на психичното здраве и борбата с обществените стигми; да бъдат обсъдени ролята на подкрепата от семейство, близки и връстници; важността на достъпа до заетост и социалното включване на лица с психични проблеми. Да бъде подчертана ролята на ФМ на ЕИП за реализиране на целите по проекта.

 

Дейност 6: Информация и публичност

Цел на дейността:

Да се подчертае ролята на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм за реализирането на дейностите по проекта.

Описание и обосновка на дейността:

Обезпечаване публичността на проекта и осигуряване визуализация с необходимите реквизити за коректно изпълнение на ангажиментите на бенефициента на безвъзмездна финансова помощ. Планираните дейности ще гарантират прозрачност и ще допринесат за мултиплициране на ползите. Дейността ще бъде реализирана съгласно съставен „план за публичност“, съобразен изцяло с Наръчника за дизайн и комуникация и Анекс 4 на Регламента. Всички материали, свързани със информацията и публичността, създадени в рамките на проекта ще бъдат в съответствие изискванията за визуализация и публичност по Програмата.

 

Дейност 7: Управление на проекта

Цел на дейността:

В тази дейност се извършва планиране на управлението и изпълнението на дейностите. Провеждане на работни срещи на екипа за управление и координатори на изпълнението на основни дейности; подробен график за изпълнение на дейностите; допълнително съгласуване с партньора по проекта; график за докладване на хода на изпълнението и резултатите на проекта; предварителен план-график за подбор и контрактуване на експерти вкл., на работни срещи; Създаване на вътрешна система за оценка и критерии за постигане на резултатите, наблюдение и контрол вкл. от страна ръководителя на проекта и координатора; подготовка на междинен и краен финансов и технически отчети в съответствие с изискванията.

Екип за управление:

Албена Дробачка – ръководител

Ръководителят на проекта Албена Дробачка е председател на УС на СПОК. Притежава над десет годишен опит при участие в проекти с европейско и външно финансиране, дългогодишен управленски опит, включващ ръководенето на редица успешни проекти със силен образователен и социален обществен ефект.

Тя също така е разработвала и реализирала дейности, инициативи и събития, свързани с правата на децата включително децата от малцинствените групи и търсещи или получили международна закрила, борба с насилието срещу децата включително и на расова основа, сигурност и безопасност за деца, работа със семейства с проблемни деца и семейства в риск, безопасност на пътя за деца и др. Тя е водила лекции в допълнителен квалификационен курс за учители, свързан с насилието и агресията между ученици и подрастващи с различен характер.

Благодарение на дългогодишния и опит притежава умения и знания за въздействие върху различни целеви групи, който допълва нейните управленски качества.

Д-р Юри Кацаров – координатор

Юри Кацаров: Д-р по психология на СУ „Св.Климент Охридски“, клиничен психолог, семеен консултант със специализации, продължителна и интензивна професионална практика,  дългогодишeн хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“. Притежава значителен опит в инициирането и координирането на различни проекти, свързани с психичното здраве на деца, юноши и възрастни. Участник е в различни работни групи за обсъждане на политики, свързани с психичното здраве на децата. Д-р Кацаров е с дългогодишен опит в сферата на зависимостите.

Костадин Драгнев – счетоводител

Костадин Драгнев е с дългогодишен опит в областта на счетоводството. Бил е счетоводител на поредица от проекти, изпълнявани от Сдружение „СПОК“. Работил е с различни неправителствени организации, както за проектно включване, така и за цялостно осчетоводяване.

Теодор Цветков – Координатор за партньор Сдружение „МОГА“

Теодор Цветков е Председател на Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност“ с опит в обединяването на млади хора за иницииране и включване в обществено значими дейности. Притежава опит в координирането на младежки проекти с европейско и друго финансиране. Бил е експерт в редица проекти, свързани с промяна на нагласи към различни етноси, толерантност към уязвими групи, доброволчески инициативи и др.

Биляна Камбурова – Административен сътрудник

Биляна Камбурова е дипломант по специалността Европейско управление на Нов български университет. Тя е бакалавър по Социология и Гражданска и корпоративна сигурност към същия университет. Притежава опит в административната работа на СПОК – управление на входяща и изходяща кореспонденция, подпомагане дейността на екипа за управление и експертите, както и комуникация с партньорите по проекта.

Диана Славчева – Експерт тръжни процедури

Диана Славчева е магистър по право от СУ „Св. Климент ОХридски“ по специалностите:

„Международно право и международни отношения“, и „Право на Европейския съюз“. Тя притежава 13 годишен опит, като юрист.

Юрист е на СПОК от създаването на организацията до момента. Тя е член на Софийска адвокатска колегия с опит като адвокат в Юридически консултации, изготвяне на договори; Процесуално представителство пред съдебните органи по административни, граждански дела, изготвяне на становища, съгласуване на документи, оказване на правна помощ, подготовка на документи за обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НВСОП, НОПКПОПФНЧСЕФ; защита правата на човека; закрила на децата; деца в риск; хора, жертви на домашно насилие; осиновяване.

Връзка с екип управление на проекта:

тел. + 359/ 876 77 20 18

тел. + 359/ 2 931 93 99

имейл: office@spoc-s.com

 

Go to Top