Управление на проекта

Стартира Дейност 7: Управление на проекта.

Управлението на проекта осигурява необходимите условия, организация и ресурси за успешно изпълнение на проектните дейности: организационна подготовка за стартиране на проекта; формиране на екип; създаване на правила за работа; обучение на екипите за организация и управление и за изпълнение на проекта по Програмата за подкрепа на НПО. Планиране на управлението и изпълнението на дейностите. Провеждане на работни среща на екипа за управление и координатори на изпълнението на основни дейности; подробен график за изпълнение на дейностите; допълнително съгласуване с партньора по проекта; график за докладване на хода на изпълнението и резултатите на проекта; предварителен план-график за подбор и контрактуване на експерти вкл., на работни срещи; Създаване на вътрешна система за оценка и критерии за постигане на резултатите, наблюдение и контрол вкл. от страна ръководителя на проекта и координатора; подготовка на междинен и краен финансов и технически отчети в съответствие с изискванията.


Екип управление на проекта


Албена Дробачка- Ръководител на проекта

тел. + 359/ 876 77 20 02

e-mail: spoc_s@abv.bg


Мария Юрукова – Координатор

тел. + 359/ 876 77 20 18

e-mail: spoc_s@abv.bg


Костадин Драгнев – Счетоводител

тел. + 359/ 2 931 93 99

e-mail: spoc_s@abv.bg

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top