Ателиета

Тематичните ателиета организирани от екипът на Сдружението, наречени: „Кухня, традиции и обичаи“ включват разнообразие от интерактивни дейности целящи преодоляване на негативните нагласи на участващите в ателиетата младежи спрямо техните връстници, представители на различен етнос, религия и култура.

Тематичните ателиета: „Музика“, „Рисуване“ и ‘’Кухня, традиции и обичаи“ включват рисуване, музикални занимания, инициативи за представяне на традиции, обичаи и кухня на съответните етноси. Проведените ателиета целят интегриране, мир и приемане на различния с помощта на изразните средства на изкуството и поставянето на мястото на другия от страна на участниците.
Неформалното образование, ученето чрез правене и участие, използването на големите възможности на изкуството за приемане на различния са най-успешните методи за повлияване на стигмите при подрастващите и за формиране на гражданско самосъзнание и мултикултурализъм.

Go to Top