Семинари за обучение в разработената система

Проектната дейност включва провеждане на семинари за десиминиране на практиката и обучение в създадения модел за специалисти от НПО и публични институции, които да подпомагат подрастващи, които преживяват скръб.

В семинарното обучение се включиха чуждестранни обучители. Участниците в семинара се запознаха с психо-социалната система за действия при подкрепа и консултиране на деца и младежи, преживяващи скръб в Норвегия. Обучението включи съвети и напътствия, които могат да помогнат родителите и съучениците да подкрепят децата в скръбта, която изпитват. Присъстващите усвоиха похвати за подкрепа на подрастващите, начина за разпознаване на симптомите на тежки психологически травми. Със проведения семинар ще се разпространи практиката за подкрепяне на мъката при децата, което трябва да бъде приоритет и да има последствия за работата на специалистите с подкрепящи професии.

Участващите специалисти в семинарното практическо обучение усвоиха подпомагането на децата за преживяване на скръбта по нов, подходящ и добър за тях начин.

Участие в практическото семинарно обучение взеха психолози и социални работници от НПО – организации, вкл. ромски, чиито дейности са свързани с подкрепа и консултиране на деца и семейства от мнозинството и малцинствата. Присъстваха представители на публичната администрация: учители, класни ръководители, училищни психолози; лекари, стажанти и доброволци на СПОК.

Проведеният семинар помага за разпространение на психо-социалната система за подкрепа на деца и младежи сред специалисти и експерти от разработилите модела – СПОК и норвежката организация Voksne for Barn. Служители и експерти, сблъскващи се в практиката и професиите си с деца, преживяващи скръб, имаха възможността да придобият ресурс от знания и умения за справяне в ситуациите, чрез изказване на подходящите думи, както и подкрепа, консултиране и терапевтиране на подрастващите, близките и съучениците им. Семинарът създаде възможност за междусекторни партньорства за последващ обмен на знания и разпространение на практики.

Снимки от проведения практически семинар:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Видео:

Снимки от връчване на сертификатите за преминат курс на обучение в разработена система за подпомагане на деца и младежи преживяващи скръб. На проведения семинар се обсъждаха казуси в работни групи, присъстващите имаха възможност да представят решенията си и подхода, който биха приложили при разрешаване на поставените им проблеми обвързани с преудоляването на скръб при деца и младежи от различна възраст. Участниците имаха и възможността да се запознаят с нови и полезни методи и подходи на работа с деца, както и да установят по какъв начин детето може да изрази скръбта си в рисунки.

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top