Провеждане на обучения, семинари и ателиета

Нова образователна адаптация за деца бежанци включително и непридружени деца бежанци.CAM00080.jpg

CAM00081.jpg

CAM00082.jpg

CAM00084.jpg

CAM00085.jpg

CAM00087.jpg

CAM00088.jpg

CAM00090.jpg

CAM00091.jpg

CAM00094.jpg

CAM00098.jpg

CAM00101.jpg

CAM00108.jpg

CAM00111.jpg

CAM00116.jpg

CAM00118.jpg

CAM00119.jpg

CAM00121.jpg

CAM00123.jpg

CAM00125.jpg

CAM00126.jpg

CAM00130.jpg

CAM00133.jpg

CAM00135.jpg

CAM00143.jpg

CAM00144.jpg

CAM01532.jpg

CAM01539.jpg

CAM01541.jpg

CAM01544.jpg

CAM01548.jpg

CAM01549.jpg

IMG_20140804_104540.jpg

IMG_20140804_105319.jpg

IMG_20140804_112531.jpg

IMG_20140804_113142.jpg
На 28.07.2014. екипът на сдружение СПОК беше в интеграционния център към Държавната агенция за бежанци в кв. Овча купел, където проведе среща с представители, търсещи закрила, и бежанци, включително и деца бежанци, във връзка с изпълнение на проект за социална и културна адаптация.

CAM00474.jpg

CAM00537.jpg

CAM00536.jpg

CAM00527.jpg

CAM00525.jpg

CAM00520.jpg

CAM00512.jpg

CAM00506.jpg

CAM00504.jpg

CAM00501.jpg

CAM00498.jpg

CAM00492.jpg

CAM00491.jpgРазработване на Национална стратегия за превенция при природни и социални бедствия и Иновативна обучителна програма
Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” изпълнява проект по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси” – Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, „Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани”. Проектът е свързан с разработването на иновативна обучителна програма за реакция при природни и социални бедствия и провеждането на пилотно обучение за хора с увреждания и работници в различни компании, които са отговорни за големи тълпи и струпвания на хора – охранителни фирми, хотели, туристически агенции, големи търговски центрове и др.

Провеждане на кампании

Провеждане на кампании и дейности свързани с подпомагане на деца, родители и училища чрез информационна и образователна кампания. В три училища на територията на София са осъществени срещи и беседи с учениците и учителите – 103 ОУ “Васил Левски”, 3 СОУ “Марин Дринов” и 41 ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – както и разпространение на информационни материали и помощни тематични брошури и листовки.
Организиране на Ателие за родители, съвместно с Галерия “Париж” – “Изкуството в помощ на родителите” – за групови терапии и консултации на родители с проблемни деца.

Организирани са срещи за обучение и подпомагане на младежи, членове на Съюз на инвалидите и Съюз на глухите в България. „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ организира и събития в областта на културата – концерти, младежки уъркшопове, благотворителни програми за набиране на средства за определена общественозначима кауза.

Сдружението участва в провеждането на медийна кампания „Да помогнем на Дани“, която доведе до законодателни инициативи и предложението да отпадне лимитът от 180 000 лева за лечението на деца в чужбина.

Подпомагане дейността на други организации

През 2011г., екипът на сдружението съвместно с голяма бизнес организация разработиха и подадоха проектно предложение свързано с въвеждане на социални иновации в предприятията. Целта на проекта е да бъде осигурена социална придобивка за служителите на фирмата, която да удовлетвори желанието на служителите да се срещат и обсъждат различни теми и случки от работният процес, без да се поражда неудобство и затруднение за намиране на подходящо място/помещение за този тип социално общуване между тях. Идеята за обособяването на място, което да улесни комуникацията помежду им, което от своя страна ще има положителен ефект за подобряване на социалното общуване между различните нива във фирмата – служители, администрация и ръководство. Проектът беше високо оценен и одобрен – сключен е договор за финансиране през 2012г. В момента е на етап изпълнение.

Подготовка на проектно предложение „Премахване на бариерите и създаване на мост между етноси и поколения”.

Сдружение СПОК разработи проектно предложение в помощ на ромската фондация „ДАР-2004“ по ОП „РЧР” схема „Образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства”. Договорът по проекта вече е сключен към 2013 г. Общата цел на проекта е „Осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на учениците от 136 ОУ „Любен Каравелов” чрез тяхната десегрегация” . Основните дейности по проекта са свързани с подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици чрез осигуряване на равен достъп до образование и обучение и допълнителни образователни дейности. Обща цел: Интеграция на учениците от етнически малцинства в 136 ОУ „Любен Каравелов” чрез осигуряване на подходящи условия и ресурси и засилване на мотивацията им за включване в образователният процес. Специфични цели: Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици чрез осигуряване на равен достъп до образование и обучение и допълнителни образователни и развлекателни дейности. Повишаване мотивацията на родителите и семействата на деца от етнически малцинства за осъществяване на по-ефективен интеграционен процес, чрез привличането им като активни участници в социо-културното мултиетническо общуване в учебното заведение и извън него. Повишаване на капацитета на педагогическият състав в училището за реализиране на успешен модел и работа за интеграция на ученици от етнически малцинства.