Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация”

„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ има високо квалифициран екип от експерти, специалисти и външни сътрудници, с опит и експертиза за успешно реализиране на предвидените дейности.
СПОК провежда стажантска програма „Школа СПОК“, както и студентски практики за 7 специалности: психология, социални дейности, етнология, антропология, управление на проекти, европеистика и др. Стажантите и студентите участват като доброволци в дейностите на организацията. Кандидатът успешно е управлявал редица проекти с външно финансиране – по оперативните програми в страната, както и по ФМ на ЕИП. Привлича дарения за дейности, както и реализира инициативи за допълнително финансиране на своите активности.

Сдружение „СПОК“, което носи името на световно известния педиатър д-р Спок, е провело редица научни изследвания и допитвания: ежегодно изследване към ECAD – Европейските градове срещу наркотиците; „Младежта в Европа-програма за превенция на зависимостите“; „Изследване на готовността на населението за реакция при природни и социални бедствия“; „Проучване относно преодоляване проявите на расизъм и ксенофобия, проведено сред деца, юноши и младежи“, „Национално представително социологическо изследване за нагласите на обществото по отношение на хората с психични проблеми или заболявания“; „Проучване сред юноши 13-16 годишни в училища“; „Проучване на пълнолетни с психични заболявания“; „Как разбираме мъката на децата, как консултираме“ и др.

Организацията е разработила редица иновативни програми и методики: „Програма за психо-физическа реакция в първите секунди при природно или социално бедствие“; „Програма за деца и младежи, за намаляване на проявите на расизъм, ксенофобия, словото на омразата и нетърпимостта към различията в обществото“; „Методика за педагози за работа в мултикултурна среда“; Модел за превенция на зависимости“; „Система за деца и младежи, преживяващи скръб“ и др., както и редица наръчници и обучителни материали. Провежда множество обучения за институции, служители, педагози, деца и родители, медии. „СПОК“ с ежедневните си дейности предоставя подкрепа за социално включване, работи за ромски общности, имигранти и бежанци.

Организация СПОК има клон във Видин, което е принос към заложените намерения за успешно познаване на по-малките населени места, психологията на жителите и работещите средства за постигане на социална кохезия.

Организацията е координатор на мрежа „Региони в развитие“ – сътрудничество за подпомагане, развитие, образование и устойчивост.

• За развитие на уменията на хората в сектора, изграждане на организационен капацитет и ефективност и осигуряване на възможности за обмен на информация, знания и опит.
• За непрекъснато разширяване на диалога с политици, правителство и управляващи органи, за да се търсят отговори на въпроси и да се лобира за защита на интересите на неправителствения сектор в страната. Постоянното поддържане на контакти се извършва под формата на консултации, лични срещи и чрез кореспонденция.
„Региони в развитие“ осигурява представителство на своите членове, координация в съответствие с тяхната автономност, защита и насърчаване на техните интереси в отношенията им с властите в областта на сътрудничеството за развитие.

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

 

 

 

 

СОЦИАЛЕН ВИДЕОКЛИП

 

Go to Top