Харта

Хартата на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ съдържа общата визия, ценности и принципи на Мрежа „Региони в развитие“. Тя очертава отговорностите на Мрежата.
Като пълноправни членове на „Региони в развитие“, чрез нашия ангажимент към тази Харта, ние се стремим да докажем, че нашите собствени организации отговарят на високите стандарти, които ние очакваме от другите.
Членовете на Мрежата вярваме в развитието на регионите, организациите и гражданското общество и сме готови да защитаваме поставените от нас високи стандарти.
Хартата е официално приета от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ на 18.08.2016 г.

Х А Р Т А
НАШИТЕ НАМЕРЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Въпреки, че членовете на „Региони в развитие“ са различни в своите дейности, ние споделяме една обща мисия и работим заедно.
Силата и мощта на „Региони в развитие“ и на гражданското общество като цяло е в системата от различни успешни и приложими подходи.
Ние споделяме една обща мисия за постигане на промяна в света.
Ние споделяме убеждението, че социалната и икономическата несправедливост, насилието и дискриминацията са едни от основните причини за бедността и конфликтите и, че промяната към мирно устойчиво развитие трябва да бъде постигната.

 
НИЕ РАБОТИМ ЗАЕДНО
Ние работим заедно и привличаме съмишленици, когато трябва да постигнем своите цели и мисия. Всеки един от нас играе активна роля в Мрежата „Региони в развитие“. Ние съзнаваме, че само заедно можем да реализираме своята колективна визия.

 
НИЕ СМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Ние осъзнаваме, че нашите целеви групи и тези, с които работим, очакват от нас да отговаряме на професионалните стандарти. Ангажирани сме с поддържането на доверието и почтеността на неправителствения сектор като признаваме, че общественото доверие и колективната ни репутация се основават на нашите принципи и стандарти.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

1. Отговорност
Ние сме отговорни за своите членове, особено за тези, които се стремим да подкрепяме със своите действия. В балансиране на различните възгледи на всички наши партньори, ние се ръководим от принципите, заложени в Хартата.

2. Права на човека
Мрежа „Региони в развитие“ се основава на правото на свобода на словото. Ние се стремим да спазваме националните, европейските и международните закони, които насърчават човешките права и устойчивото развитие.

3. Недискриминация
Ние ценим, зачитаме и насърчаваме многообразието. Стремим се да бъдем безпристрастни и недискриминационни във всички свои дейности за постигане на приобщаващо развитие. Ние прилагаме политики, които насърчават разнообразието и равенството, безпристрастността и недопускането на дискриминация.

4. Гражданско общество
Ние вярваме, че гласът на свободата и легитимността на гражданското общество са от основно значение за постигането на справедливи и устойчиви резултати за развитие.

5. Независимост
Ние сме политически независими. Нашето управление, програми и политики ще бъдат:
• надпартийни
• независими от правителствата
• независими от политическите партии
• независими от бизнес интереси
за да гарантираме, че ние не се отклоняваме от своята неправителствена мисия и можем да действаме отговорно и почтено.

6. Застъпничество и комуникации
Ние гарантираме, че нашето застъпничество и комуникации в мрежата са в съответствие с нашата обща визия и се основават на нашата работа в защита на обществените интереси. Запазвайки своята автономност, ние уважаваме колективното вземане на решения в Мрежа „Региони в развитие“.

7. Устойчиво развитие
Ние работим в партньорство с местните общности, НПО и други институции и организации за развитие, които са отворени към потребностите на целевите ни групи. Признаваме, че подкрепата на всеки един от членовете на мрежата да реализират своя потенциал и изграждат капацитет е от основно значение за постигането на нашите цели.

8. Професионални стандарти
В ангажимента ни към високо качество на работата ни ние приемаме, че това отговорност на всеки един от нас. Ние ще управляваме своите организации професионално и ефективно. Нашите политики, решения и действия ще насърчават високите ни критерии.

9. Управление
Ние ще следваме принципите на най-добрите практики в управлението на партньорска мрежа. Ще се водим от мисията ни, организационната структура и процесите на вземане на решения, като действаме в съответствие с посочените и съгласувани процедури и чрез спазване на съответното управление, отчитане и прозрачност.

10. Прозрачност
Ние сме отворени, прозрачни и честни в своята структура, управление, мисия, политики, финанси и дейности. Ние комуникираме активно със заинтересованите страни за своята дейност и се стремим към публична достъпност на информацията, свързана с целите и дейностите ни.

11. Етичност при набирането на средства
При набирането на средства ние се придържаме към:
• точно описание на нашите дейности, нужди и специфични цели, които се подкрепят с външни ресурси, дарения, спонсорства;
• безусловно зачитане на правата на донорите, за да бъдат информирани за това как се използват техните дарения.

12. Оценяване
Ние постоянно ще се подобряваме ефективността си, като обобщаваме и зачитаме оценките на въздействието от своята дейност, учейки се от своите слабости и успехи.

13. Човешки ресурси
Хората, които работят в нашите организации, членове на мрежата, са основен капитал за постигането на нашата мисия. Ние осъзнаваме, че те заслужават уважение и достойно ръководене, защото ефективността и успеха на нашите цели и дейности зависи от приноса на всеки един от тях.

14. Партньорство
Ние осъзнаваме, че нашата организационна цялост зависи от всеки един от членовете на мрежата. Ние работим за подкрепа, подпомагане, съдействие и взаимопомощ на всяка една от организациите – членове на „Региони в развитие“.

info1

info1

info1

Go to Top