„Оцеляването не е късмет“

„Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани“

Международният опит доказва, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността, агресията, заплахите от тероризъм, намаляване на риска, оцеляване при природни бедствия и катаклизми. Превенцията може да бъде само като комплексна дейност, осъществявана от централната публична власт, органите на местното самоуправление и на частния сектор, академичните среди и неправителствените организации. Неправителственият сектор е важна част от институционалната система на превенцията. Сътрудничеството с гражданските сдружения се проявява чрез реализирането на съвместни проекти, планове и програми в областта на превенцията, ползването на експертния потенциал на организациите и популяризирането на ползите от превантивната дейност, както и осъществяването на допълнителни и надграждащи обучения за общността.
Проектът отговаря на тези нужди от допълнителни обучения и квалификация, чрез заложените дейности по разработка на стратегия, подготовка на модулна обучителна програма за служители в конкретните фирми, чрез адаптираната за хора с увреждания превантивна система.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да осъществи обмен на добри практики и трансгранично сътрудничество за създаване и въвеждане на иновативна програма и стратегия за по-лесна адаптация на работниците към промените; развиване на нови умения за нови възможности за работа и по-конкурентоспособни работници и фирми; увеличаване на възможностите за заетост; задържане на възрастните хора по-дълго на пазара на труда; осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания.

Специфични цели на проекта са: да бъдат представени добри европейски практики чрез обмен на знания и опит между най-добрите експерти и специалисти в сферата на превенцията и разработването на програми за обучение; създаване на стратегии и политики за допълнително и надграждащо обучение за служителите в конкретни фирми; Създаване на иновативна модулна програма за обучение на лица, които са ангажирани в туристическия, охранителния, търговския и охранителния бранш и граждани;създаване на методика за обучение на обучители; адаптиране на разработената модулна програма за хора с увреждания./p>

Бенефициенти:

Преки бенефициенти по проекта са: Служители на фирми и организации в сферата на: туристическите и туроператорските услуги, охранителната дейност, търговията, хотелиерството и др. за обучение и повишаване на капацитета; Хора с увреждания; Ключови експерти, включени в дейностите на проектното предложение; Специалисти човешки ресурси и мениджъри.

Непреки бенефициенти по проекта са: Участниците в информационно събитие и Конференция – представители на институции, власти, администрация, експерти и преподаватели, медии; Институции, организации, заинтересовани страни, фирми и организации в България и Обединеното кралство.
Непреки бенефициенти по проекта са: Участниците в информационно събитие и Конференция – представители на институции, власти, администрация, експерти и преподаватели, медии; Институции, организации, заинтересовани страни, фирми и организации в България и Обединеното кралство.

Дейности, осъществени в рамките на проекта:

  • Осъществен обмен на добри практики в Лондон, Великобритания и Кармартен, Уелс съвместно с партньорската организация „Сазани” (http://www.sazaniassociates.org.uk/), където бяха посетени две институции „Обществено здраве”, Англия и Щабът на полицията Дейфт-Пауис, които имат сериозен успех в превенцията от природни и социални бедствие на територията на Великобритания; беше обменен ценен опит между българските експерти и експертите от партньорската организация и беше разработен Проект на стратегия;
  • Екипът от експерти на Сдружение „СПОК”, съвместно със сътрудници на организацията, разработиха Национална стратегия за превенция при природни и социални бедствия;
  • Разработена двумодулна иновативна обучителна програма – модул „Превенция на риска при природни бедствия, катастрофи и аварии” и модул „Превенция на социални рискове”;
  • Разработени обучителни и методически материали;
  • Иновативна обучителна програма, адаптирана към хора с увреждания, както и изработване на обучителни материали с брайлов печат и аудио озвучаване;
  • Конференция “Иновации в превенцията на природните и социалните бедствия”.


Проектът е финансиран в рамките на Европейски социален фонд.


На 27 и 28 март 2013 г. се проведе първото от серия пилотни обучения за апробиране на Иновативна обучителна програма за фирми и граждани сред служителите на Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“, Дирекция „Видеонаблюдение“ и представители на 24-те кметства в София. Обучението по модулната обучителна програма се състоя от една страна от беседи, дискусии и обучения по предварително зададените теми.


Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads
И от друга страна от различни ситуационни симулации, ролеви игри, упражнения и интерактивни способи за обучение и практическо упражнение

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top