Исландски модел

„Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция“

Crossroads

Проектът „Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Проектното предложение „Насърчаване на двустранните отношения и анализиране на Исландския модел за превенция“ е резултат от идеите и целите на СПОК и двете партньорски организации- ICSRA (Исландски център за социално проучване и анализ) и Дирекция „Публично здраве“ на Исландия. Основна цел на проекта е обмен на знание в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност между България и Исландия и да прибави добавена стойност в двустранните отношения между България и Исландия чрез постигане на ново институционално сътрудничество между двете организации.

Съгласно Годишния доклад за 2013 г. за проблемите, свързани с наркотиците и наркотичната зависимост в България на Националния фокусен център за наркотиците и наркотичната зависимост в България, голяма част от дейностите, които се прилагат в училищата и значителна пропорция от дейностите, които се прилагат сред децата и младежите се изразяват в предоставяне на базова информация, свързана с психоактивните субстанции. Малко са дейностите, конкретно целящи осъществяване на превенция на наркотиците.

Програмите и дейностите, особено стратегиите, които се имплементират в областта на превенцията в училищата, все още не са достатъчно ефективни.

Употребата на нови субстанции, имитиращи ефекта на нелегалните наркотици, се е увеличила значително сред младите хора в рамките на ЕС, съгласно данните, публикувани през юни 2014 г. в рамките на проучване, извършено от Евробарометър. По случай Международния ден срещу злоупотребата с наркотични вещества и нелегалния трафик на наркотици, Европейската комисия поднови своя ангажимент за твърди действия за защита на младите хора от злоупотреба с психоактивни вещества, чрез законодателно предложение за превенция. Данните, публикувани в настоящия проект убедително показват, че няма време за губене: новите правила трябва бързо да бъдат приложени, така че да бъде осъществена превенция на наркотичните средства от тяхната поява на Европейския пазар. Спрямо данните на изследването на Евробарометър „Младежта и наркотиците“: средната консумация на легални субстрати сред младежите се е увеличила с 5% от 2011 г. до 8% през 2014 г. 15% от младежите заявяват, че „много лесно“ или „доста лесно“ биха могли да се сдобият с нови психоактивни вещества в рамките на следващите 24 часа, докато тези стойности са съответно 13% и 9% за екстази и хероин. Сред злоупотребяващите с подобни вещества, 68% са се снабдили с тях от приятел. Само 3% са ги намерили онлайн. Почти една пета от младите хора са употребявали канабис през последните 12 месеца, което е увеличение от 14% през 2011 г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е обмен на практики и знание в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност в България.

Специфични цели:

 • Използване на знанието и опита на донорите и обмен на практики между експертите;
 • Изследване на корелацията между употребата на наркотици сред младежите и престъпността сред непълнолетните;
 • Адаптиране на Исландския модел в българска среда;
 • Постигане на добавена стойност към двустранното сътрудничество чрез ново институционално партньорство между организациите;


Бенефициенти:

Бенефициенти по проекта са: партньорски организации и техните членове; експерти от СПОК, Дирекция „Обществено здраве“, Исландия; Исландския център за социално изследване и анализ; 30 човека, които ще присъстват на конференцията от: полиция, Детска педагогическа стая, НПО, институции, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, заинтересовани лица и експерти; 10 участника в организирания уъркшоп; деца и и младежи в риск от употреба на наркотици.

Партньори по проекта:

Исландски център за социално изследване и анализ (ICSRA)- организация към Университета в Рейкявик, фокусирана върху изследването, усъвършенстване в преподаването, предприемачеството, технологичното развитие, превенция на здравни проблеми и обучаване на младежи с цел изграждането им като лидери в социалния живот.

http://www.rannsoknir.is/en/home/

Дирекция „Обществено здраве“, Рейкявик, Исландия- структура, чиито основни функции са: консултиране на Министерството на социалните грижи на Исландия и други правителствени структури, експерти по здравеопазване и обществото по отношение на здравните въпроси, превенция на заболявания и насърчаване на здравеопазването; да спонсорира и организира инициативи за обществено здраве; да съблюдава работата на обществените здравни услуги и експерти; да осъществява мониторинг върху изписването и разумната употреба на фармацевтични медикаменти; да събира и обработва база данни на здравните услуги и да насърчава извършването на изследвания в тази област;

http://www.landlaeknir.is/english/

Дейности в рамките на проекта:

 • Дейност 1: Изследване на корелацията между децата и младежите, употребяващи наркотици и престъпността сред непълнолетните;
 • Дейност 2: Работна среща за запознаване с Исландския модел и обмен на практики;
 • Дейност 3: Адаптиране на Исландския модел;
 • Дейност 4: Съвместна конференция: „Исландският модел в България: Превенция на употребата на наркотици за деца и младежи“;
 • Дейност 5: Съвместен обучителен семинар;
 • Дейност 6: Визуализация и публичност;
 • Дейност 7: Управление на проекта;
 • Дейност 8: Насърчителни и информационни дейности за укрепване на двустранните отношения;


Go to Top