Ксенофобията

Проект “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията”

 

Crossroads

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

 

Проектът е продиктуван от реално заявена нужда от страна на целевите групи бежанци и малцинства за приемане и толерантност. Той е изключително актуален заради бежанската вълна, наличието на големи етнически и религиозни малцинства, стимулиращи зараждането и развитието на ксенофобски нагласи и движения, в разрез с демократичните ценности и практики, които грубо нарушават правата и достойнството на гражданите. Медиите насърчават езика на омразата, дават трибуна на етническата нетърпимост. Децата и младите хора са въведени във философия, пораждаща агресия и насилие.

Това е и първата инициатива, която предвижда всички, от които зависи разпространението на език на омразата и които упражняват влияние върху детските и младежки нагласи, да работят заедно за постигане на интеграция, права, повлияване на езика на омразата и анти-дискриминация, което определя иновативния й характер. Иновативността на проекта се състои в предвидената ранна програма в училищата, обученията за журналисти и основно – в младежката активност в дейности, включително и на младежите с ксенофобски прояви, в създаване на модел за преодоляване на ксенофобията, нетолерантността, незачитането на правата на другия и дискриминативните стереотипи. Иновативен е подхода към решаване на проблема, при който засегнатите групи участват в създаването на мерки и решения, което е начин за овластяване на дискриминираните. В контекста на стремежа за европейско добросъседство, разбирателство и уважение между различните култури, инициативата приложим за трансфериране модел от партньорите, други НПО в страната и Европа.

Цели на проекта:

Проектът цели да спомогне за насърчаването на демократичните ценности и защита на правата на човека, да ограничи езика на омразата и ксенофобските настроения с участие на всички, от които зависи проблема и ранна превенция, както и формулирани детски послания към общността. Ще бъде постигната промяна на ксенофобските нагласи чрез кампания; ограничаване на ксенофобията и формите на дискриминация–чрез превантивна програма и ателиета; постигане на толерантност,предотвратяване на расистки прояви, зачитане на многообразието-със семинари за младежи и включване на деца от малцинствени общности, бежанци и имигранти; намаляване на езика на омразата–чрез работа с медиите.

Бенефициенти:

Основни бенефициенти по проекта са деца и бежанци.

Допълнителни целеви групи по проекта са: малцинства, представители на медиите, младежи, педагогически и административен персонал, работещи в училища с деца-бежанци и широко представителство на етноси.

Партньори по проекта:

„Рисуване за мир“ (Peacepainting) е независимо сдружение, ситуирано в Биндал, Норвегия. Сдружението организира работилници за рисуване за деца, които им позволяват да изразят себе си без да използват думи, в контекста на мир и приятелска среда между хора и нации.

http://peacepainting.org/

Асоциация за развитие на арабо-български инициативи и сътрудничество (АРАБИС). Асоциацията спомага и подкрепя междукултурния диалог и сътрудничество между представители на различни източни и западни култури, религии и нации в духа на взаимното разбирателство и уважение към другите. Съдейства за повишаване на взаимната информираност и разширяване на двустранните контакти между българското и арабските, както и между западните и източните общества като цяло, в духа на междукултурното разбирателство.

http://arabis-bg.org/

Go to Top