Разработени инструменти за провеждане на националната кампания

Изготвените инструменти съдържат отделни механизми, модели, насоки и иновативни начини за провежданата успешна национална информационна кампания за намаляване на дискриминацията проявявана към психично болните и неравнопоставеността им, чрез повишаване на публичното самосъзнание в страната. Разработените инструменти спомагат за реализирането на обществен обмен на практики за борба със стигмите по отношение на хората с психични заболявания. Инструментите са разработени съвместно с норвежкия партньор “Hvite Orn Norge” и младежката организация партньор „Младежи за отговорна гражданска активност“/МОГА/. За разработването на инструментите е осъществен обмен в Осло, където експерти по проекта се запознаха с опита и практиките на партньора “Hvite Orn Norge” и независими норвежки експерти по проекта.

Изготвените инструменти са:

Инструменти за роднини и приятели на хора с ментални проблеми
Разработения инструмент отговаря на основни въпроси пред лицата, полагащи грижи, семейството и приятелите на хора с психични заболявания. Отговаря на въпроси свърза ни с притеснения, митове и предразсъдъци, както и съдържа насоки за оказване на помощ по време на криза, рецидив. Инструментът включва насоки за препоръчителни реакции в случаи на необичайно поведение от страна на близки на лица с ментални проблеми, рискове от суициди, както и възможности за подкрепа на близките.

Инструмент за медии
Разработения инструмент е предпоставка за създаденото ръководство за публикуване на медийни съобщения. Ръководството е насочено към журналисти, продуценти и сценаристи, които отразяват реми и лични истории, свързани с психичното здраве и хората с ментални проблеми.

Създаване на мрежа – инструментариум за групи, организации и заинтересовани страни
Разработения инструмент съдържа формирани препоръки , способи, подходи и технологии за изграждане и поддържане на мрежа от заинтересовани страни. Заинтересовани страни могат да бъдат НПО организации, доброволци, публични служители, хора с ментални проблеми, техни близки, работодатели, подрастващи, както и представители на малцинствените общности. Инструментът е база за борба със стигмата към хора с психични заболявания, като насочва към това какви инициативи да се предприемат за работа по промяна на обществените нагласи, защитаване на права и подкрепянето на хора с психични разстройства.

Инструментариум за провеждан е на кампании и събития
Инструментът спомага за планирането и изпълнението на събития, които имат капацитет за промяна на начина, по който обществото мисли или се отнася към хора с психични проблеми. Разработеният инструмент съдържа насоки за формулиране на послания и разработка на информационни материали, социални реклами, както и създаване на медия пана. Той включва още механизми за изследване и оценка на ефективността на провежданата кампания.

Инструмент за привличане на младежи и доброволци
Инструментът е насочен към младежи, доброволци включително с психични заболявания, както и представители на ромските и бежански общности. Чрез разработения инструмент младите хора са въвлечени като доброволци в анти стигма кампании в училищата, младежките среди и университетите. Инструментът съдържа механизми за провокиране на младите хора да говорят за психичното здраве, да участват в дискусии, да презентират пред връстници и колеги, да създават блогове и социални мрежи, да поддържат видеоканали свързани с темата за психичното здраве.

Инструмент за въвличане на работодатели
Инструментът за въвличане на работодатели е изграден на базата на Норвежкия национален стратегически план за психично здраве и заетостта. Целта на плана е да првентира здравето на хората с ментални проблеми, да не бъдат отхвърляни от заетост и да се намалят бариерите за наемането им от работодателите. Инструментът спомага за създаването на работещ план за България, в който работодателите да поемат социален ангажимент. Чрез инструмента работодателите се мотивират за възприемането на мерки за антистигма дейности на работното място.

Похвати за промяна на нагласи в ромски и малцинствени общности
За промяната на нагласите в ромската и малцинствени общности са разработени инструменти за кампания и са формулирани работещи послания, срещи, както и помагане на лица с психични заболявания в ромската и бежанска общност .Инструментите са съобразени с културните специфики и особености по отношение на стигмите и бариерите, когато се касае за психичното здраве на представители на тези общности.

Снимки:
Обмен в Осло – Норвегия, запознаване с опита и практиките на партньора “Hvite Orn Norge” и независимите норвежки експерти по проекта.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top