Създаване на филм за проекта

За дейността на проекта е заснет, монтиран и тиражиран филм за резултатите и проведените дейности, включени в проекта. Във филма са включени кадри, документирани при включване на всички целеви групи и събития. Предвижда се филмът в последствие да бъде представян и на различни събития на организацията, което е част от устойчивостта и мултиплициране на резултатите от проекта

Целевите групи, към които е насочена дейността по изработването на филм, са деца и младежи, бежанци, роми, педагогически и административен персонал от училища с ученици от смесен етнически произход, заинтересовани страни, други организации и НПО. Филмът е разпространен до всички, които споделят каузата – ограничаване езика на омразата, проявяват интерес към проведените дейности и нови практики. Представянето на филма в сайта на проекта спомага за достигането му до по-широк кръг хора и ще даде възможност да се разпространи идеята за интегриране на малцинствените групи като част от цялото общество, както и за постигане на основната цел – ограничаване речта на омразата, ксенофобията и зачитането на правата на всички граждани.

Всички дейности по проекта са заснети по време на провеждането им от оператор. Целия обем работни кадри преди публикуването на филма е прегледан и обработен от експерт по проекта, който е изготвил примерен сценарий на филма. Финалът на филма съдържа многоезични послания за мир и разбирателство от децата и младежите, както и целевите групи по проекта. Избраният изпълнител за заснемане, създаване, монтаж и озвучаване на филма е осигурил техническото обезпечаване на продукта – камера, студио, монтажна и озвучителна техника.

Създаденият и разпространен филм популяризира положителните резултати и добрите практики от проведените дейности, като по един образен начин привлича вниманието на обществеността върху необходимостта от превенция на расизма, ксенофобията и речта на омразата в обществото. Показан е примера, че е възможен диалог между различните култури и малцинства, както и са дадени примери за дейности, които спомагат за интегрирането им в българското общество.

В следващия линк, може да видите изработения по дейността филм:

Go to Top