Съвместна конференция на тема: „Исландският модел в България: Превенция на криминогенно поведение при деца и младежи употребяващи ПАВ“

Изпълнението на дейността включваше провеждане на конференция с присъствието на експерти от партньорите от Исландия за дискутиране и разпространение на добри практики и методи, в частност представяне на Исландския модел и неговото приложение в българска реалност за подобряване на изгледите за осъществяване на превенция на криминогенно поведение при  употребата на ПАВ.

Проведената Конференция позволи дискутирането на най-добри практики, използвани в Исландия в сферата на превенцията на криминогенното поведение при подрастващите употребяващи ПАВ.
На Конференцията бяха представени резултатите на адаптирания модел и осъществените резултати в рамките на Проекта.

Дейността имаше за цел да подобри двустранните отношения между България и Исландия.

 

Снимки от проведената Конференция:

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top