Анти-стигма

Проект „Ние Ви разбираме и подкрепяме“

Проектът „Ние Ви разбираме и подкрепяме“ се реализира по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Обща цел: Намаляване на стигмата и дискриминацията, насочена към хората с психични заболявания

Специфични цели

  • Повишаване на обществената информираност за психичните заболявания;
  • Намаляване на негативните вярвания и стереотипи;
  • Създаване на подкрепяща среда за хората с психични проблеми, равно третиране и социално включване;
  • Затвърждаване на правата на лицата с психични заболявания – в социален и икономически аспект;
  • Насърчаване на обществото за ангажираност към психичното му здраве и благополучие;
  • Стимулиране на ранната превенция на психичните проблеми;
  • Затвърждаване на сътрудничеството за въвеждане на добри европейски практики;
  • Увеличаване на партньорството в рамките на общностите и институциите.
Go to Top