Обучения на педагогически персонал

През месеци май и юни се реализира провеждането на обучения сред педагогически и административен персонал с цел превенция сред подрастващите на ксенофобията, расизма, езика на омразата и нетолерантността. Училищната среда и педагозите влияят сериозно при формиране на нагласите у подрастващите. Целевата група среща и трудности при работата в мултикултурна среда. В обученията участват преподаватели и административен персонал, работещи в училища с деца-бежанци и широко представителство на етноси. Обучението се провежда в 4 модула /права и гражданство; етичен; психологически; обучителни стандарти и добри европейски практики/, по предварително разработената програма.
Училището е едно от основните места, в които се възпитава толерантност, разбиране на различния и мирен диалог. Антиксенофобски нагласи, които се възпитават от най-ранна възраст, е невъзможно без партньорството на педагогическия персонал. Разработените в рамките на тази дейност методика и наръчник са разпространени сред целевата група.

Целевите групи в рамките на дейността са: Педагогически и административен персонал в училища, в които се обучават деца от различни културни, етнически и религиозни общности (българи, роми, турци, бежанци и др.): учители, директори, училищни психолози, родители чрез предаване и разпространяване на информацията от обучените целеви групи и др. Целевите групи са подбрани на база предпроектните проучвания и разговори сред училища, в които има риск от зараждане на ксенофобски и расистки тенденции, език на омразата и нетолерантност, която поражда трудни за овладяване и справяне агресия и насилие.


IMG_1182.jpg

IMG_1184.jpg

IMG_1185.jpg

IMG_1187.jpg

IMG_1190.jpg

IMG_1191.jpg

IMG_1193.jpg

IMG_1194.jpg

IMG_1197.jpg

IMG_1204.jpg

IMG_1206.jpg

IMG_1211.jpg

Програма за педагози
Наръчник за педагози
Методика за педагози
Норвежка практика за училищата
Добра норвежка практика за директори на училища и класни ръководители

EEA_Grants.jpg

Проектът “Обмен на практики и създаване на модел за ограничаване на речта на омразата чрез създаване на култура на толерантност и приемане на различията” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

Go to Top