„Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб“

„Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб“

Crossroads

Проектът „Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

http://ngogrants.bg/
http://eeagrants.org//

За разлика от други европейски държави, в България не е поставян въпроса за последствията при деца, преживяващи скръб, които не успяват да отработят травмите от преживяванията си. Липсва разработена и въведена цялостна система за консултиране и интервениране, с оглед на различните мултикултурни, традиционни и битови особености на социума в отделните общности. Родителите и близките не разполагат с ресурс от възможности за диагностициране и комуникиране на проблема, преди да ескалира в травматични и посттравматични изражения при детето. Експертите от НПО, социалните служби и дирекции за работа с деца, публичната администрация-педагози, лекари, училищни съветници нямат достъп до специализирана професионална система за превантивна, изпреварваща или първична подкрепа при сблъсък с деца, които са загубили близък, роднина, съученик или приятел. Липсата на специализирани умения води до неглижирането на проблема „детска скръб“, а от там и до последващи проблеми при детето, стигащи до „сложна скръб“ с тежки психически и физически проблеми, автоагресия и суицидни мисли. В рамките на детските субкултурини групи реакции са противоречиви във връзка с получаването на помощ от възрастни.Като цяло, по-младите опечалените лица изпитват повече трудности след загубата, отколкото по-възрастните. Децата са зависими от добра подкрепа от страна на специалисти за обработка на смъртта и да се научат да се справят с болката. Предлагането на иновативна за страната система за психо-социална подкрепа, с експерти, които професионално разполагат с методи за терапевтиране и познават спецификите на културите вкл. и на малцинствените общности и ромите, е съществен принос за повишаване авторитета на организацията като фактор за подкрепа. Трансферирането на норвежкия организационен и финансов опит и добри практики за консултиране на деца със скръб е съществен за повишаване капацитета и експертизата на СПОК, а чрез обученията и презентациите – и към други НПО и заинтересовани експерти у нас.

Проектът е необходим заради липсата на достатъчен капацитет в страната за подпомагане на децата да се справят със скръбта, както и непознаване на мултикултурните специфики на тъга. Загуба на близки при децата, вкл. децата роми, носи рискове, които създават трудности в училище и в социума. Семействата се борят за комуникация с децата в скръб. При около 20% се появява сложна скръб с тежки психологични и физически проблеми. СПОК, като организация подкрепяща с консултации и терапия деца и семейства, се нуждае от повишаване на капацитета и експертизата си при работа със случаи на скръб при деца от различни култури, както и от допълнителен ресурс от умения за стратегическо планиране на финансово обезпечаване за превениране и интервениране на нуждаещи се от услуги за подкрепа.

Цели на проекта:

Проектът цели чрез обмен с норвежкия партньор, трансфериране на практики, съвместни разработки и допитване до експерти, да повиши капацитета на СПОК за прилагане на нова за България психо-социална система.

Бенефициенти:

Бенефициенти по проекта са: специалисти от СПОК, НПО и публични институции; вземащи решения; младежи доброволци; деца, вкл. деца от малцинства и роми.

Партньори по проекта:

Voksne for Barn(Adults for Children) е организация, ситуирана в Осло, Норвегия. Създадена през 1960 г. като организация за подкрепа на децата. Основана е от група от посветени майки и професионалисти, които искат най-доброто за децата и подрастващите. Основната цел на организацията е да се насърчи доброто психично здраве при деца и младежи в Норвегия.

http://www.vfb.no/

Дейности в рамките на проекта:

  • Дейност 1: Повишаване на организационната и финансовата устойчивост на СПОК;
  • Дейност 2: Допитване „Как разбираме мъката на децата, как консултираме “;
  • Дейност 3: Повишаване на капацитета на СПОК, чрез създаване на система за подкрепа на деца, преживяващи скръб;
  • Дейност 4: Семинари за обучение в разработената система;
  • Дейност 5: Кръгла маса за дискутиране и популяризиране на психо-социалната система;
  • Дейност 6: Визуализация и публичност;
  • Дейност 7: Управление на проекта;


Go to Top