Адаптация на Исландския модел

Дейността по адаптация на Исландския модел на превенция даде възможността за развиване на модела за ранна превенция на криминогенно поведение при подрастващите вследствие употребата на ПАВ, базиран на исландската практика. Адаптацията на модела позволи да се покажат основните идеи, същност и използвани методи и те да бъдат пренесени в българските социокултурни условия.

Изработен е съвместен пилотен проект за превенция на криминогенно поведение при деца и младежи, породено  от употребата на психоактивни вещества от български и исландски експерти. Анализирани са методите и похватите за работа с деца и млади хора, които са част от Исландския модел за ранна превенция на криминогенно поведение. Експертната група работеща по проекта адаптира най-добри практики в българските условия. По този начин бе постигната по-добра пригодимост на модела към специфичните характеристики и нужди на българското общество, както и съвместимост с българските и европейски политики, стандарти и законодателство. С адаптацията на Исландския модел в български условия се постигнаха одобрени методи за работа с деца и младежи в риск.

Линкове към трите изготвени по Проекта брошури:

Брошура „Корелацията между употребата на наркотици и правонарушителното поведение при непълнолетни

Брошура „Партньори“

 

Go to Top