Изграждане на мрежа от доброволци, които да бъдат привлечени към дейността на организацията.

Сдружението положи усилия да промотира и разпространи сред широката общественост своите каузи и инициативи с цел изграждане на мрежа от доброволци, които да бъдат включени като социални партньори на организацията. Работата с изградена мрежа от доброволци в различни социални и професионални области и сфери, е абсолютно необходима с оглед на спецификата на работата на организацията. Добрата практика от партньорство с други неправителствените организации, общини, държавни институции, чуждестранни партньори се оформя в следните направления: общата полза за организациите е изграждането на умения за работа в мрежа, подобряването на взаимодействието за ефективна работа за защита на децата и хората в неравностойно положение, обогатяване на опита за по-доброто позициониране на организациите. При реализирането на дейностите на сдружението ще бъде използван целият описан по-горе ресурс за постигане на планираните резултати. Това представлява специфичен ресурс за организацията, който ще допринесе за успешното осъществяване на обучителните, образователни, подкрепящи и други дейности.