Членство на сдружението в „Национална мрежа за децата”„, http://nmd.bg/

Сдружение „СПОК”, реализирайки своята дейност свързана с подкрепата на с деца и техните семейства в риск, деца жертви на насилие и други, срещна организации и институции със сходни цели и задачи. Една от тях е Национална мрежа за децата (НМД), към която Сдружението е член на НМД и участник в две от четирите работни групи на мрежата.

Национална мрежа за децата (НМД) е неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. НМД е създадена през 2003 като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на неправителствена организация в обществена полза. От 2007 г. организацията отговаря за реализирането в България на международната програма PROCOPIL за борба с малтретирането на деца, съфинансирана от Министерството на външните работи на Франция. Сдружението подпомага и подкрепя реализирането на много общи цели и задачи заедно с НМД, част от които са: Създаване и поддържане на мрежа от неправителствени организации в България, която да има функциониращи и активни връзки на национално ниво; улесняване на сътрудничеството между неправителствените организации работещи за деца и семейства в България и тези на европейско ниво и Комитета за закрила на детето на ООН, утвърждаването на ефективна политика в областта на социалното включване, където децата и семействата да са специално разгледани, отразявайки техните общи потребности и права и възможности за развитие; оказване на подкрепа на гражданските институции (граждански организации, изследователски институти, университет и пр.) в България, работещи по закрилата на детето, за да може успешно да се влияе върху държавната политика за детето и семейството, насърчаване детското и младежко участие при вземането на решения, като се обръща специално внимание на осигуряване на партньорство с различни организации, ангажиращи децата и младите хора; повишаване на капацитета на неправителствените и заинтересованите страни чрез осигуряване на достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации работещи по въпросите на децата и семейството; разработване и разпространяване методологии за споделяне на знанието, информацията и опита.

Сдружение СПОК е член на UNITED for Intercultural Action – Европейска мрежа срещу национализма, расизма, фашизма и в подкрепа на мигрантите и бежанците. UNITED координира, подпомага и укрепва мрежа от 560 организации от 46 европейски страни, които споделят ценности като междукултурна комуникация, многообразие и защита на правата на човека. Членовете на мрежата са загрижени за международното положение и за преките и косвени форми на дискриминация, престъпленията от омраза и нетърпимост и подчертава нуждата от междукултурно разбирателство, равни права за всички и една Европа без расизъм. UNITED активно насърчава обмена и сътрудничеството между неправителствените организации, както от ЕС и извън ЕС-страни,
http://www.unitedagainstracism.org/


СПОК е представител за България на European Cities Against Drugs (ECAT) – водеща организация в Европа, насърчаваща свободна от наркотици Европа и представляващa милиони европейски граждани. Търговията с наркотици и злоупотребата с наркотици причинява огромни проблеми в Европа. Нациите и техните граждани са засегнати от последиците от злоупотребата с наркотици. Градовете-членки на ECAD работят в посока разработване на инициативи и усилия срещу злоупотребата с наркотични вещества. Членовете на ECAD подкрепят конвенциите на ООН, които се противопоставят на легализацията и насърчават изграждането на политики за премахване на злоупотребата с наркотици в световен мащаб, http://www.ecad.net//


Сдружение „СПОК” прие поканата на УНИЦЕФ-България за представителство на България на Европейски алианс за детска безопасност (“European child safety alliance”). Алиансът се обявява за подобряване на качеството на живота на децата чрез силата на правата на човека, разума и солидарността. Усилията на Европейския алианс за детска безопасност са насочени към постигане на по-безопасен живот за децата в цяла Европа. Това включва информиране на потребителите с цел да се гарантират правата на децата, както и застъпване за последователност на стандартите, политиките и законодателството в цяла Европа. Алиансът се обявява и за нуждата от допълнително внимание за деца и семейства в неравностойно положение, за да им бъде подсигурен справедлив и безопаен начин на живот, http://www.childsafetyeurope.org/Сдружение „СПОК” е член на НАСО – Национален Алианс за Социална Отговорност. Алиансът се обявява за обединяване, мотивиране и подкрепа на възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаване и реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България, http://www.naso.bg/