Изследвания

Чрез проведените изследвания е разгледана в дълбочина темата за вкоренените предразсъдъци в обществото по отношение на хората с психични заболявания. Проведените проучвания извеждат проблемите на хората с психични заболявания. Изследванията очертават необходимите инструменти за ранна превенция на стигмите, те са основа за разработената и провеждана актуална за България кампания за борба със стигмите. От проведените изследвания за изготвени доклади, като в тях за изведени нагласи, стигми и трудности при хората с психични заболявания, обобщени специфики в нагласите при различни представители на мнозинството и малцинствата. Проучванията са база за разработените инструменти за провеждането на кампания – данните са основа за най-добри, актуални и работещи подходи за провеждане на нацоналната кампания за ранна превенция „Ние Ви разбираме и подкрепяме“ – целяща промяна на обществените стигми и равно третиране на гражданите с психични заболявания в България.

Анкетна карта за национално представително изследване
Чрез проведените анкети за национално представително изследване се очертава ясна картина на нагласите в обществото, което спомага за точната картина на нагласите в обществото, което спомага за подбиране на най-добрите мерки за превенция и кампании за промяна на отношението и социалното включване на хората с психични заболявания.

Дейност 1.1. Национално представително социологическо изследване за нагласите на обществото по отношение на хората с психични проблеми или заболявания.  Вижте данните от изследването.

Анкетна карта за проучване сред юноши 13-16 годишни в училища
Анкетното изследване извежда данни за нагласите на подрастващите, както и подобряване на познанията им за симптоматиката и видовете психични разстройства. По този начин се намаляват предразсъдъците, подобряват се познанията им за това къде и как да се потърси помощ по проблеми, свързани с психичното здраве. Анкетните карти са проведени, чрез директно анкетиране.

Дейност 1.2. Проучване сред юноши 13-16 годишни в училища. Вижте данните от изследването.

Анкетна карта за проучване на пълнолетни с психични заболявания
Целта на проведеното проучване на пълнолетни с психични заболявания беше да се обобщят възприятията и преживяванията на хората с психични заболявания по отношение на трудностите им в социален, битов и професионален аспект. Извършеното проучване е пряко и е извършено от лекуващи психиатри на реципиентите.

Дейност 1.3. Проучване на пълнолетни с психични заболявания. Вижте данните от изследването.

Go to Top