Партньори

Без име

Партньор 1.

“European Alliance Against Depression e.V.”– Германия
„Европейски алианс срещу депресията“ – Австия е международна организация с идеална цел, посветена на повишаване осведомеността и подобряване на грижите за хора с депресия и предотвратяване на суицидно поведение, чрез образование и научни изследвания. Организацията се състои от 12 редовни страни членки от ЕС и 10 асоциирани членове, които са световно представени.
Основатели на „European Alliance Against Depression“ са учени от различни университети, организации и институции от Европа. Главната цел на Алианса е да се подобри грижата и да се оптимизира лечението при пациенти с депресивни разстойства и за предотвратяване на суицидно поведение.
Основни дейности на организацията са:
– Подобряване на грижите за хората, засегнати от депресия и предотвратяване на самоубийствата;
– Оказване на подкрепа на роднините на засегнатите лица;
– Повишаване на информираността на обществото за появата и въздействието на депресията и склонност към самоубийство;
– Подобряване на информираността и предлагането на образование за широката публика и професионалистите работещи в сферата;
– Оказване на подкрепа на младите изследователи;
– Провеждане на по-нататъшни изследвания за лечение на депресия и предотвратяване на самоубийствата;
Организацията ще работи съвместно със СПОК за проучването на методи за борба с депресията и самоубийствата при заети лица.
СПОК и „European Alliance Against Depression“ ще си сътрудничат при Адаптирането и разработката на иновативна система срещу депресията и самоубийство за заети лица и работодатели

Партньор 2.

”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft” – Унгария
Унгарският партньор осъществява цялостна подкрепа към хора с увреждания, включително и с психични заболявания и работодатели, за да ги срещне в общите усилия за трудова интеграция. Дейностите на ”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft” са насочени към цялостна подкрепа на хората с увреждания, в частност с психични разстройства за изграждане на независим живот и адекватно участие на пазара на труда. Също така, организацията подкрепя работодателите в усилията им за проверка и адаптиране на работните места за хора с увреждания.
СПОК и ”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft” ще обменят опит и ще бъдат проучен методи за заетост за хората с психични увреждания. Проучването на социалната иновация ще бъде на базата на работещите унгарски практики, включващи теренно проучване, анализ на използваните подходи и добри практики за трансфериране. Организациите ще си сътрудничат за създаването на модел за заетост на хората с психични увреждания.

Партньор 3.

“Gesellschaft fur Arbeit und Building der Chance B Gmb H” – Австирия
„Chance B“ работи за оказване на висококачествени грижи за децата и хората с увреждания в област Щирия, Австия, като обединява потенциала на ключови специалисти и създава работещи политики за интеграция.
Организацията обучава здравни работници под формата на мобилни терапевтични екипи за подкрепа на хора нуждаещи се от социално-психиатрична помощ.
Организацията подпомага психично болните хора да живеят независим и интегриран живот в позната среда, правейки самостоятелни избори, по този начин се намалява доболничната и болничната грижа.
Организация „Chance B“ ще си сътрудничи със СПОК за проучването на модел за подкрепа на деца в риск, които имат родители с психично заболяване.
Осъществяване на сътрудничество със СПОК за адаптиране и разработка на система за консултиране на дете на психично болен.

Go to Top