ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА „ПЪРВИТЕ СЕКУНДИ“ при природно или социално бедствие

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми журналисти,
За нас е удоволствие да ви поканим на първото обучение по новосъздадената комплексна програма за превенция на природните и социалните бедствия.
Обученията ще се проведат на 27 и 28 март в Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ на Столична община, на адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски №12, ет.5. Обучаеми са служителите от Дирекцията, представители на 24-те районни администрации на столицата, служители от видеонаблюдение и общинска полиция. Тренингите се организират с подкрепата на Дирекция „Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“ на Столична община.
Срещата с медии, с възможност за заснемане на част от обученията и разговор с авторите на програмата, е предвидена за 27 март, четвъртък, от 10.30 часа.
Програмата е създадена от „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/, в рамките на проект: „Оцеляването не е късмет – иновативна програма за организации, хора с увреждания и граждани”. Това е първата за страната комплексна методика, която обединява двата типа бедствия: социални /насилие, агресия, нападения, масови убийства, ситуации със заложници, тероризъм/ и природни /земетресения, наводнения, аварии, пожари/. При създаването на програмата е съобразена спецификата на институциите и организациите, които са уязвими от нападения и бедствия, както и със степента на застрашеност на служителите в големи обществени пространства.
Методиката за провеждане на обучение на лица, работещи на оживени обществени места и обекти, за неотложни и първоначални действия при социални и природни бедствия е ориентирана към подобряване на познанията и уменията на участниците в обученията за координиране на действията и реагиране в различни ситуации. Програмата е в пет тематични модула (общо 15 часа) беседи, дискусии, ситуативни симулации, ролеви игри, упражнения.
Целта на обучението е: изграждане у служителите и работниците, упражняващи дейност на оживени обществени места и обекти, знания и умения за предприемане на незабавни действия по ограничаване, пресичане или предотвратяване настъпването и разпространението на вредни последици при бедствия и аварии, както и при нападение. Психофизическа подготовка за „първите секунди“, най-безопасните реакции и поведение за опазване на собствения и на останалите здраве и живот.
Разработването на иновативната програма за психосоциално обучение е осъществено от най-добрите имена и водещите за страната специалисти и експерти – лекари, психолози, арабисти, икономисти, юристи, специалисти по национална и международна сигурност, представители на законодателната власт, гражданска защита и реагиране при бедствия и аварии, като проф. Владимир Чуков, доц. Красен Станчев, Пеньо Грозев, доц. Костадин Нушев, д-р Костадин Ангелов, д-р Петър Стайков и много други.
Международният опит доказва, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността, агресията, заплахите от тероризъм, намаляване на риска, оцеляване при природни бедствия и катаклизми.

DSC_3571

DSC_3571

DSC_3622

DSC_3623

DSC_3629

DSC_3647

DSC_3774

DSC_3901

DSC_3903

IMG_0782

IMG_0786

С уважение:
Албена Димитрова, ръководител проект
Красимир Димитров, директор на Дирекция
„Обществен ред, УОМП и защита при бедствия“

Лице за контакт: Мария Юрукова, СПОК
Тел. за контакт: 02/ 931 93 99,
Моб.: 0899141696

“Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани” на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация”, договор № BG051РО001-7.0.07-0112-C0001, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд
„Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Европейски фондове международни програми и проекти” към МТСП

Вашият коментар