Това сме ние!

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ е създадено през 2011 г. Основните цели са да спомага развитието на социални и граждански умения; да способства за утвърждаване на европейските ценности за стимулиране на младежката инициатива и устойчиво развитие на обществото; да разширява полето на социалното партньорство за даване на възможност за участие на широк кръг представители на институции и неправителствени организации; да взаимодейства с органи и институции на централната и местна власт и да ги подпомага при изготвяне на стратегии и политики; да разработва и тества иновативни подходи, методики и други инструменти, ориентирани към подобряване на обучението, функционирането на гражданското общество и достигане на европейска кохезия; да подпомага и утвърждава PR като дейност в полза на развитието на съвременното общество. Сред приоритетите на Сдружението е обучаването на деца и гарантирането на тяхната сигурност. Акцентира се върху превантивните мерки срещу противообществените прояви и неправомерните действия на недобросъвестни граждани. Сдружение „СПОК“ цели предоставянето на знания, практически умения и поведенчески навици и нагласи за адекватни действия при екстремални ситуации.
С дейностите на Сдружението се постига обхващането на широк кръг от гражданското население, представители на различни възрастови групи, съсловия и професионални гилдии, като акцентира върху психологическите и социалните аспекти на превенцията – крайна необходимост в ежедневието на съвременния човек. Основните усилия и дейности са насочени към децата и младите хора. След предложения от директорите на училища, обучението на ученици е в часовете на класния ръководител. С комплексните занимания в училищата ние успяваме да създадем у децата чувство за отговорност към обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността и мнението на другите.
Инициативите на Сдружение „СПОК“ се подкрепят от всички държавни институции, ангажирани със сигурността и здравето на децата и гражданите.

Вашият коментар