Разпространение на въведените иновации и постигнатите резултати

Без име

Разпространението на въведените иновации и постигнатите резултати ще допринесе за това апробираните и въведени иновативни похвати да достигнат до всички заинтересовани страни.

Всички идеи, знания, ноу-хау, разработени и внедрени иновативни практики ще бъде разпространено и предоставено за използване от максимум заинтересовани страни.

Цел на дейността е информацичта за съществуващите апробирани и въведени иновативни похвати да достигне до всички, които имат нужда от нови разработки  в практиките си – институции, хора, които формират политики, работодатели, обществото.

Дейността включва набор от изнструменти, както и дисеминационни подметоди, които включват създаване и поддържне на специална двуезична секция на сайта на СПОК и разработена страница в социалните мрежи. Стимулиране на експертите работещи по проекта да уюастват активно в дискусии, конференции и семинари. Ще бъде отпечатана методика с трите иновации, както и  шест вида спомагателни брошури, които ще бъдат разпространени в София и страната. Брандираният автомобил ще осигури по-широко разпространение на информацията за проекта.

Go to Top