Публична обява

Публична обява за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет: „Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

1. Решение за откриване на процедурата

2. Публична обява_експерти

3. Образец на оферта

4. Образец Декларация чл. 22,ал.2,т.1_ПМС118

5. Техническа спецификация_експерти

6. Изисквания към офертите

7. Образец на договор

Вашият коментар