Проучване на методи за заетост за хора с психични увреждания

Проучени, трансферирани и адаптирани нови за СПОК и България методи за приобщаване на хората с психични увреждания към работна среда и осигуряване на комплекс от мерки и похвати за повишаване на пригодността към заетост. По дейността ще се работи съвместно с ”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft”.

”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft” има активна дейност в Унгария с разработен и действащ модел за осигуряване на помощ и насочване към заетост за лица с намалена трудоспособност или психични увреждания. Предоставеният достъп до информация, работата със самите лица с увреждания и със семействата им, подпомага лицето с увреждане към работната среда, информира и обучава работодателите  относно значението на социалната отговорност .

Ще бъде реализирано теренно посещение и обмен.

Ще се анализират методите в системата, които биват прилагани от ”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft”.

Ще бъдат обобщени компонентите за трансфериране:

– Представянето на непрекъсната и актуална информация относно съществуващите работни места за хора с психични увреждания;

– Реализирането на консултации и лична подкрепа за справяне с психичното заболяване на работното място;

– Медиация с работодателите относно приемливите промени и процеси в областта на човешките ресурси;

-Насочване на хората с увреждания към подкрепящи услуги;

-Обучение на близките и семействата в подкрепа на психичноболния .

Крайния продукт от дейността ще бъде създаден на базата на проучване и наблюдение, информацията от които ще бъде база изготвянето на доклад и анализ за самата дейност. Те ще бъдат основа за трансферирането на социалната иновация „Модел за заетост за хората с психични увреждания“.

Дейността включва обобщение на  най-добрите европейски политики за възможности за работа и заетост на лица с психични увреждания; проследяване на процеса на информиране на хора с психични увреждания и заболявания за налични работни места, работа със семействата им, обучение на работодатели, мотивирането им за наемане на уязвими групи за хора, адаптиране на работното място, поддържане на портал за информация на работни места и подкрепа за психично болните в работния им процес.

Go to Top