Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни и мрежи за сътрудничество

Без име

С оглед на стълбовете, на които се основава стратегия ОП РЧР: „По-висока и по-качествена заетост“ и „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ са съобразени целите на проекта. Разработките постигащи социално включване и борба с бедността при уязвимите групи, по-доброто здраве, равните възможности и недискриминацията, както и подобряване то на условията на труд повишават капацитета на партнжорите и заинтересованите страни, като изграждат мрежи за сътрудничество.

Предвидено е да бъде организирана международна конференция за обсъждане на разработените модли и изпробването им в практиката. В конференцията е предвидено участието на експерти от СПОК, както и от партньорските организации от Унгария, Австиря и Германия.

Предвидено е създаването на група от заинтересовани страни към мреждата на организацията „Региони в развитие“.

В допълнение Сдружение СПОК ще стане част от „Европейски алианс срещу депресията“.

Go to Top