Иновации

Без име

Иновация 1. Модел за приобщаване на хора с психични увреждания към работна среда и осигуряване на комплекс от меки мерки и похвати за повишаване на пригодността към заетост.
Проучени, трансферирани, адаптирани и разработени нови за България методи за приобщаване на хора с психични увреждания към работна среда и осигуряване на комплекс от мерки и похвати за повишаване на пригодността им към заетост според изискванията на ИП 8.

Иновация 2. Система за подкрепа на деца в риск, които имат родители с психично заболяване.
Осигуряване на подкрепа за деца в риск, които живеят с родители с психично заболяване. Създаване на локално ориентирана практика за подкрепа на деца в риск от отключване на психогенно или криминогенно поведение, при съжителство с родител с психично заболяване.

Иновация 3. Методика за борба с депресията и самоубийствата, насочена към служители и работодатели.
Идентифициране на похвати за подкрепа на хора с депресивни разстройства, които са работещи лица. Въвеждането и разпространението на иновацията за борба с депресията и превенцията на суицидното поведение подкрепя човешките ресурси и подобрява организацията в предприятията и условията на качеството на труд.

Go to Top