Дейности

Без име

Дейност 1. Проучване на методи за заетост за хора с психични увреждания

Дейност 2. Създаване на модел за заетост за хора с психични увреждания

Дейност 3. Апробиране и внедряване на иновативния модел за заетост за хората с психични увреждания

Дейност 4. Проучване на модел за подкрепа на деца в риск, които имат родители с психично заболяване

Дейност 5. Апробиране и разработка на система за консултиране на дете на психично болен

Дейност 6.  Пилотиране и прилагане на иновативна система за деца с психично болен родител

Дейност 7. Проучване на методи за борба с депресията и самоубийствата при заети лица

Дейност 8. Адаптиране и разработка на иновативна система срещу депресията и самоубийство за заети лица и работодатели

Дейност 9. Внедряване на система срещу депресията и самоубийствата при заети лица

Дейност 10. Оценка на постигнатите резултати

Дейност 11. Разпространение на въведените иновации и постигнатите резултати

Дейност 12. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни и мрежи за сътрудничество

Дейност 13. Визуализация и публичност

Дейност 14.Управление на проекта

Go to Top