Апробиране и внедряване на иновативния модел за заетост за хората с психични увреждания

Без име

Насърчаване към заетост и осигуряване на равни възможности за „невидимите“ граждани в страната.
Ще бъдат внедрени иновации за снижаване на социалната изолация при целевите групи и повишаване на пригодността и възможностите им за заетост.
Чрез апробиране и въвеждане на иновативно разработения модел сред хора с психични проблеми и техните семейства, както и ще се реализира наблюдение и супервизиране на процеса. Ще бъде изготвен наръчник за семействата.
Ще бъде реализирано обучение на специалисти за служители на доставчици на социални и здравни услуги, като към обучението ще бъде изготвена методика.

Go to Top