Апробиране и разработка на система за консултиране на дете на психично болен

Без име

В рамките на изпълнение на дейността ще се осъществи транфериране на практиките за грижа и подкрепа на деца в риск, които живеят с родител с психичен проблем, чрез адаптиране и разработка на иновативен за България модел.
Практиките са иновативни за страната и ще бъдат имплементирани от модела на Австийската организация „Chance B“, като бъде съобразена и адаптирана с оглед на българските особености и законови уредби.
Методиката на дейността включва подход, който се базира на фазите. Ще бъдат събрани данни за локален анализ и адаптиране на иновациите, чрез мултидисциплинарни изследователски методи, които са обвързани с набирането на информация и провеждане на проучване. Ще бъде адаптиран Австийския модел към българския контекст, като бъде запазена ефективността и всеобхватността.

Go to Top